Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Zabezpečenie kontinuity univerzitného vzdelávania v manažmente je naším cieľom i poslaním

Text Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá predstavuje program komplexnej ekonomickej, sociálnej a ekologickej Európy, akcentuje prechod ku spoločnosti založenej na znalostiach, dôležitosť zvyšovania úrovne vzdelávania a prípravy pre život v informačnej spoločnosti, prioritu investícií do ľudských zdrojov (Lisabonská stratégia, 2004). Na Fakulte manažmentu (FM) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove je zvyšovanie úrovne výskumu a vzdelávania jednou z priorít.


Vzdelanie je zdrojom ekonomického rastu, vyspelosti krajiny a blahobytu, vyššej pridanej hodnoty a  vyššej konkurencieschopnosti. Zvlášť v časoch globálnej zmeny a neistoty, v časoch hospodárskych kríz, nadobúda pre človeka mimoriadny význam. V procese vzdelávania sa človek kultivuje a jeho nadobudnutie umožňuje prispievať k tvorbe lepšieho sveta. Nesporný je jeho priamy vplyv na vyššie šance uplatniť sa na trhu práce. Predovšetkým v krajinách vyspelej časti sveta, kam sa Slovensko ako súčasť Európskej únie, ale aj Schengenského priestoru zaraďuje.


Fakulta manažmentu PU v Prešove existuje vyše 6 akademických rokov. Jej súčasné úspechy sú však výsledkom 21-ročného vývoja. Univerzitné štúdium manažmentu v Prešove vzniklo počas nežnej revolúcie – už v akademickom roku 1989-1990 – na pôvodnej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, predchodkyni Prešovskej univerzity v Prešove. Dnes je Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v Prešovskom kraji. Zároveň poskytuje v Prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie v oblasti manažmentu. Úspešne a dynamicky sa rozvíja a naďalej razantne zlepšuje svoju dobrú pozíciu nielen v sieti analogických fakúlt na Slovensku, ale aj v integrujúcom sa európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Fakulta manažmentu PU v Prešove má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce.


Fakulta má akreditované štúdium v študijných programoch odboru Manažment v celom modernom európskom systéme, v zmysle Bolonskej dohody – t.j.  3-ročné bakalárske, 2-ročné magisterské (vrátane doktorátov PhDr.) a 4-ročné interné a 5-ročné externé doktorandské štúdium („PhD.“). Všetko v ekonomickom odbore 3.3.15 Manažment, aj v najvyššom stupni vzdelania. Významné sú aj 3 špecializačné bloky, prehlbujúce učivo študentov 1. a 2. stupňa na oblasti: Manažment ľudských zdrojov, Marketing a Manažment turizmu a hotelierstva.
Mimoriadne významné sú práva fakulty, na základe akreditácie udeľovať tituly “docent“ aj „univerzitný profesor“ – oba v  ekonomickom odbore Manažment.


Manažment Fakulty manažmentu PU v Prešove chápe vedecký výskum ako jedinú cestu v rozvoji fakulty k dosahovaniu vysokých akademických štandardov a výskumnú prácu ako základnú a neoddeliteľnú súčasť práce každého vysokoškolského pedagóga FM PU v Prešove. Manažment našej fakulty presadzuje toto kritérium aj v personálnej politike s absolútnou dominanciou. Odráža sa to v aj nasledujúcich faktoch:
1. V evidencii našej fakulty je dosiaľ 40 domácich a medzinárodných výskumných grantov, z rôznych výskumných grantových agentúr, ktorých vedúcimi výskumných riešiteľských tímov sú interní učitelia fakulty. Spomedzi nich bolo úspešne ukončených dosiaľ 15 výskumných grantov z domácich a zahraničných agentúr. Z uvedených 40 výskumných grantov bolo 26 výskumných grantov získaných z externých domácich a medzinárodných výskumných grantových agentúr a 14 z vlastnej fakultnej výskumnej grantovej agentúry.
2.  Fakulta vydáva vlastný výskumný vedecký časopis „Journal of Management and Business:  Research and Practice“ (už tretí ročník). V súčasnosti je v štádiu prípravy ešte jeden medzinárodný výskumný časopis.
3.  Pravidelné medzinárodné vedecké konferencie, ktoré usporadúva fakulta každý párny rok a ktoré si vytvorili tradíciu, sú obsadzované účastníkmi z univerzít až z 12 krajín, a to z Európy, USA aj Ázie. Z každej konferencie sú publikované recenzované zborníky príspevkov výlučne v anglickom jazyku, ktorý je zároveň rokovacím jazykom. V tomto akademickom roku sa konala napríklad konferencia „Management 2010: Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development“ v Bardejovských Kúpeľoch.  Okrem týchto pravidelných vedeckých konferencií naša fakulta organizuje a spoluorganizuje aj množstvo ďalších domácich a zahraničných konferencií.
Významne sa zvýšil na fakulte podiel medzinárodných výskumných grantov. Napríklad z tých výskumných  grantov riešených v súčasnosti, ktoré boli získané z externých grantových agentúr, je 36,4 % medzinárodných výskumných grantov.
5.  Fakulta bola do konca zimného semestra tohto akademického roka súčasťou centra excelentnosti CEVKOG. Je úspešná aj v oblasti čerpania štrukturálnych fondov (cez projekty ako napr. INTERREG).
6.  Významný je publikačný výkon interných učiteľov fakulty, čo predstavuje každoročne 200 – 300 publikačných jednotiek, medzi ktorými najviac oceňujeme zahraničné a domáce monografie a štúdie v karentovaných časopisoch, ako aj v recenzovaných zahraničných a domácich časopisoch a vedeckých zborníkoch z výskumných grantov.
7.  Fakulta založila pred rokom aj vlastnú vedeckú výskumnú grantovú agentúru GAMA (Grantová agentúra fakulty manažmentu), ktorá na štandardných princípoch komisionálne prideľuje granty na báze súťaže v internom konkurenčnom prostredí. V súčasnosti je v nej riešených 14 výskumných grantov.
8.  Fakulta je úspešná v kvalifikačnom raste ako významnom determinante úspešnej akreditácie. Spolu má takmer 100 interných pracovníkov (pedagogických aj nepedagogických), k tomu je treba ešte prirátať 22 interných doktorandov a ďalších externých doktorandov. Na interných úväzkoch tu pracuje:
-    5 interných univerzitných profesorov na plných úväzkoch, z ktorých sú 4 interní domáci profesori (v čase vzniku fakulty pred vyše 6 rokmi na fakulte nebol žiaden domáci interný profesor)
-    19 interných habilitovaných docentov na plných úväzkoch (z pôvodných iba 3  v čase vzniku fakulty)
-    70 interných nositeľov PhD. dohromady (z pôvodných 11 v čase vzniku fakulty)
9.  Fakulta má 8 štandardných katedier. Sú orientované od ekonómie a ekonomiky, financií a účtovníctva, cez marketing a medzinárodný obchod, všeobecný manažment a manažment ľudských zdrojov, manažment turizmu a hotelierstva, až po katedru manažérskej psychológie, katedru kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky, aj katedru práva. Každá katedra, svojimi predmetmi, ktoré má vo vyučovacej gescii a výskumom,  prispieva k profilu absolventa štúdia manažmentu.
Fakulta je známa obrovským záujmom uchádzačov o štúdium – v intervale medzi 3000 -  4000 bol dosiaľ každý rok. Podľa štatistík ministerstva školstva je najžiadanejšou fakultou Prešovskej univerzity, ale vo viacerých rokoch svojej existencie aj najžiadanejšou fakultou zo všetkých vyše 120 fakúlt na celom Slovensku. („žiadanosť“ sa vyjadruje ako podiel počtu prihlásených na štúdium k plánu prijatia).
10.       Významnou mierou prispela Fakulta manažmentu i k mimoriadne dôležitému úspechu celej našej Prešovskej univerzity, ktorým je skutočnosť, že naša univerzita obhájila aj pre ďalšie obdobie status najvyšší – status univerzity.


Akcelerácia rozvoja Fakulty manažmentu má priority vo viacerých oblastiach – výskum, personálny vývoj, vývoj vzdelávacej ponuky, priestorové vybavenie a v neposlednom rade študenti a uchádzači o štúdium. Prioritou je ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie vzdelávacej ponuky fakulty, v rámci potrebných nových študijných programov a voliteľných predmetov, v súlade so spoločenskou objednávkou, s vývojom trhu práce, s potrebami prešovského regiónu a so zohľadnením vzdelávacích ponúk konkurenčných pracovísk.


Je potrebné zdôrazniť významné špecifikum vzdelávacej ponuky a absolventov Fakulty manažmentu PU, v rámci štruktúry ponuky celej Prešovskej univerzity ako prirodzeného regionálneho centra vzdelanosti a univerzitného vzdelávania, vo vzťahu k regionálnym potrebám a k znižovaniu nezamestnanosti. Študijný odbor 3.3.15 Manažment patrí do širšej oblasti poznania „3.3. Ekonómia a manažment“ (aj v rámci platného nášho klasifikačného systému). V medzinárodnom ISCED je to „Business and Administration“. Absolventi tohto študijného odboru sú ekonómovia a zároveň potenciálni manažéri. Môžu sa uplatniť nielen v závislej činnosti, t.j. ako zamestnanci podnikov a ďalších organizácií vrátane zamestnancov v organizáciách verejného sektora či mimovládnych organizáciách. Majú predpoklady aj pre kvalifikované zakladanie úspešných a stabilných podnikov, pre kvalifikované manažovanie a rozširovanie už existujúcich podnikov, čo sú práve základné faktory a podmienky pre vytváranie nových pracovných miest, pre reálne znižovanie nezamestnanosti v našom regióne aj na Slovensku. Vo vzťahu k potrebe znižovania nezamestnanosti takto definovaný profil absolventov manažmentu a ich kvalitná príprava sú omnoho užitočnejšie  než úvahy o sociálnej politike a o rôznych aktivitách v sociálnej oblasti, ktoré sú vo svojej podstate založené na čerpaní a prerozdeľovaní limitovaného, už aj tak chudobného, štátneho rozpočtu, predovšetkým z dôvodu stále nedostatočného rozvoja podnikateľskej sféry tvoriacej zdroje.

Lisabonská stratégia akcentuje i dôležitosť individuálnych a kolektívnych hodnôt ako sú spôsob nazerania na život, na spoločnosť, zodpovednosť, záujem o učenie a vzdelávanie, ktoré majú pre uplatňovanie ľudských zdrojov veľký význam. Ambíciou vedecko-výskumných pracovníkov a vedenia Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je zachovávať a rozvíjať tieto hodnoty, zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti manažmentu, v rámci kontinuity univerzitného vzdelávania v prešovskom regióne. Pre rozvoj tohto (v mnohých ukazovateľoch zaostávajúceho) regiónu, ale aj v širšom rozsahu, má univerzitný ekonomický odbor manažment potenciu plniť úlohu významného rozvojového akcelerátora. 

 

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.
PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.

 

Zdroj: Na PUlze