Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


FM PU na ceste za úspechom

V poslednom tohtoročnom vydaní univerzitného časopisu Na pulze prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj FM Ing. Ján Vravec, PhD. v svojom článku rekapituluje pracovné výsledky Fakulty manažmentu PU. Ďalej už spomínaný článok...

Fakulta manažmentu je integrálnou súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove. Dynamicky sa rozvíja, buduje si povesť kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, ktorej prioritami sú kvalitná veda a výskum, vysoko kvalifikovaní vedecko-pedagogickí zamestnanci a najmä kvalitní a úspešní absolventi. Najpresvedčivejšími dôkazmi úspešnosti FM PU v Prešove sú nasledovné skutočnosti: kontinuálne najvyšší záujem zo strany uchádzačov o štúdium, v rámci fakúlt podobného zamerania v SR, rozvoj vedecko-výskumného a pedagogického potenciálu fakulty a úspechy absolventov. Cesta rozvoja nie je jednoduchá, no cieľavedomosťou podporenou znalosťami a vysokým pracovným nasadením sa darí dekanovi prof. Ing. Dr. Róbertovi Štefkovi, PhD., vedeniu fakulty a jej zamestnancom dosahovať úspechy, na ktoré môžu byť zamestnanci a študenti fakulty právom hrdí. Rozvoj na poli vedy a výskumu považuje vedenie fakulty a zamestnanci fakulty za kľúčový aspekt úspešnosti. Vedecko-výskumná práca je základnou a neoddeliteľnou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického zamestnanca fakulty. Dekan prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. v spolupráci s vedením FM PU v Prešove, presadzuje kritérium vedeckej práce aj v personálnej politike s absolútnou dominanciou. Dôkazom toho je aj fakt, že vedecko-pedagogickí zamestnanci FM PU v Prešove doposiaľ úspešne vyriešili viac ako 40 výskumných projektov, z toho 21 výskumných grantov z externých grantových agentúr a z nich 7 medzinárodných projektov. V roku 2011 bolo úspešne ukončené riešenie 19 výskumných grantov (5 z externých grantových agentúr – 2 projekty VEGA a 1 projekt KEGA, 2 medzinárodné grantové projekty APVV MVTS a 14 interných výskumných projektov GAMA). V súčasnosti pracovníci aktuálne riešia 12 výskumných grantov v rámci externých grantových agentúr, z toho 5 medzinárodných projektov. Dôležitým aspektom vedeckej práce je skutočnosť, že fakulta pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie, podieľa sa na organizácii ďalších medzinárodných konferencií a podujatí.

Ostatnú medzinárodnú vedeckú konferenciu Fakulta manažmentu PU v Prešove zorganizovala v dňoch 4. 10. – 6. 10. 2012, pod názvom „Management 2012 – Research in Management and Business in the Light of Practical Needs“. Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove a 8. výročia založenia fakulty. Významnú zásluhu na úspešnej realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie mali aj partneri FM PU v Prešove, najmä EBC Hochschule, University of Applied Sciences (Berlin, SRN), The University of Business in Prague (Czech Republic), Kielce School of Economics, Tourism and Social Sciences (Poland), The College of HotelManagement, Belgrade (Serbia), Prešovský samosprávny kraj, TIPOS a. s., Kúpele Nový Smokovec a ďalší partneri. Ďalšou prioritou FM PU v Prešove je kontinuálne rozširovanie a skvalitňovanie vzdelávacej ponuky, v rámci nových študijných odborov, programov a voliteľných predmetov v súlade so spoločenskými potrebami, s vývojom na trhu práce a najmä s ohľadom na potreby prešovského regiónu. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že fakulta neustále rozširuje ponuku študijných odborov a programov, okrem študijného odboru 3.3.15 Manažment, ktorý patrí do širšej oblasti poznania 3.3. Ekonómia a manažment, veľmi úspešne rozvíja študijný odbor Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo, ktorý patrí do širšej oblasti 8.1.1 Cestovný ruch. Podporuje tiež rozvoj ďalšieho študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment, ktorý je na pomedzí prírodných vied a manažmentu, rozširuje a dopĺňa tak paletu odborov a programov fakulty.

Cieľom fakulty a jej zamestnancov je, aby absolventi mali znalosti a schopnosti pre kvalifikované zakladanie úspešných a stabilných podnikov v oblasti cestovného ruchu a environmentálneho hospodárstva, pre kvalifikované manažovanie a rozširovanie už existujúcich podnikov, čo sú základné aspekty pre tvorbu nových pracovných miest, pre reálne znižovanie nezamestnanosti v našom regióne aj na celom Slovensku. Personálny rozvoj fakulty je dôležitou súčasťou stratégie FM PU v Prešove. Kvalifikačný rast pracovníkov je zo strategického hľadiska základnou podmienkou prežitia a ďalšieho rozvoja každej fakulty aj univerzity ako celku. Fakulta má aj v oblasti personálneho rozvoja vysoké štandardy a dosiahla významné úspechy. Výsledkom pozitívneho vývoja fakulty bolo dosiahnutie personálneho stavu, keď počet pracovníkov v internom pracovnom pomere a interných doktorandov je spolu 131. Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie zamestnancov FM PU je nasledovné: • 78 interných vedecko-pedagogických pracovníkov - univerzitných učiteľov • 28 interných doktorandov, ktorí majú aj vyučovaniu povinnosť • 25 administratívnych pracovníkov Zo 78 interných vedecko-pedagogických pracovníkov – univerzitných učiteľov – na FM PU v Prešove je 7 interných univerzitných profesorov a 21 interných docentov. Všetci ostaní interní učitelia fakulty sú nositeľmi akademického titulu „PhD.“. Rozvoj na personálnom a vedecko-výskumnom poli sa prejavuje aj v enormnej publikačnej činnosti vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorá neustále dynamicky rastie. Dekan prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD., spolu s prodekanmi, sa kontinuálne snažia motivovať všetkých zamestnancov k vedecko-výskumnej práci, k publikovaniu hodnotných publikačných jednotiek a budovaniu modernej fakulty.

Za vedecko-výskumným a personálnym rozvojom však nesmie zaostávať ani priestorové, materiálne a technické vybavenie fakulty. Významným rozvojovým impulzom pre fakultu je projekt výstavby nového objektu na Konštantínovej ulici v Prešove, ktorý umožní vytvoriť moderný vysokoškolský campus západoeurópskeho typu. Projekt výstavby novej budovy bol už schválený a v najbližšom čase by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa. Fakulta má v súčasnosti už takmer 2200 študentov, vrátane doktorandov, no vyučovací proces prebieha v podstate na štyroch rôznych pracoviskách po celom meste, čo výrazne sťažuje tvorbu rozvrhu a pedagogický proces. Nová budova, v celkovej hodnote 3,4 milióna eur, ktorá bude hradená v rozhodujúcej miere zo štrukturálnych fondov Európskej únie, má potenciál na dlhé časové obdobie vyriešiť priestorové problémy fakulty. Fakulta manažmentu a Prešovská univerzita v Prešove sú dynamicky sa rozvíjajúce kvalitné vzdelávacie inštitúcie, ktoré môžu aj do budúcnosti významne prispievať k rozvoju svojho mesta, regiónu, aj celej Slovenskej republiky. Fakulta manažmentu je životaschopnou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá dosiahla už mnohé úspechy, no zároveň v sebe ukrýva značný vedecko-výskumný, intelektuálny a ľudský potenciál pre svoj budúci rozvoj. Vedenie a zamestnanci fakulty sa spoločne usilujú o to, aby sa v nasledujúcich akademických rokoch podarilo všetky definované priority fakulty, naznačené zámery a strategické ciele, postupne naplniť na úrovni akademických štandardov platných v krajinách vyspelého sveta.

Zdroj: Na pulze - Ing. Ján Vravec, PhD.