Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


TU vo Viedni a spolupráca s PU v Prešove

Technická univerzita vo Viedni má dlhoročnú tradíciu vo výskume a vzdelávaní. Bola založená v roku 1815 ako k.k. Polytechnische Institut (Kráľovský polytechnický inštitút) a v roku 1865 bola rozdelená na päť fakúlt. O rok neskôr bol inaugurovaný prvý zvolený rektor. V roku 1892 sa jej pomenovanie zmenilo na Technische Hochschule a v roku 1902 boli udelené prvé doktoráty. Svoj terajší názov, Technishe Universität Wien (Technická univerzita vo Viedni), má od roku 1975.

Technishe Universität Wien

V súčasnosti má Technická univerzita vo Viedni osem fakúlt: architektúry a plánovania, chémie, stavebníctva, informatiky, elektrotechniky a informačných technológií, matematiky a geo-informatiky, strojárenstva a fyziky.
V júli 2010, v rámci slovensko-rakúskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce, Fakulta manažmentu PU v Prešove podala s partnermi z Fakulty stavebníctva Technickej univerzity vo Viedni spoločný projekt s názvom „Vyhľadávanie a riadenie rizikových procesov pri zatepľovaní budov“ (Detecting and Managing of Risk Processes in Building Insulation, APVV SK-AT-0008-10). Cieľom projektu je, okrem iného, hlbšie poznanie rizikových procesov technického a fyzikálneho charakteru pri zatepľovaní budov, ako aj riadenie ich vplyvov tak, aby sa obmedzili alebo vylúčili negatívne účinky týchto procesov. K dosiahnutiu cieľa budú použité okrem bežných teoretických metód aj experimentálne metódy, v ktorých rakúsky partner má lepšie zázemie. V decembri 2010 Agentúra na podporu výskumu a vývoja zaslala na Fakulta manažmentu PU v Prešove rozhodnutie o schválení tohto projektu. Riešiteľmi projektu zo slovenskej strany sú traja zamestnanci FM PU v Prešove – PaedDr. Anna Antonyová, PhD., doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD., doc. RNDr. Miron Pavluš, CSc. a jeden zamestnanec košickej firmy ENERGO-CT s.r.o., ktorá sa zaoberá energetickou certifikáciou budov. Z rakúskej strany sú riešiteľmi projektu štyria pracovníci Fakulty stavebníctva Technickej univerzity vo Viedni – Bednar Thomas Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., Korjenic Azra Univ. Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn., Korjenic Sinan Senior Scientist Dipl.-Ing. Dr.techn., Seif Kerstin Projekt. Ass.. Práce na projekte sú rozpočítané na dva roky a končia 31.12.2012. Projekt nadväzuje na projekt APVV SK-PL-0031-09 v rámci slovensko-poľskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce, ktorý Fakulta manažmentu PU v Prešove získala minulý rok.

 

 

doc. RNDr. Miron Pavluš, CSc.

 

Zdroj: Na PUlze