Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Na Fakulte manažmentu sa medzinárodné skúsenosti prenášajú do výučby

O širokom poli pôsobenia pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov Fakulty manažmentu PU v Prešove svedčí aj činnosť PhDr. Rastislava Keruľa, PhD. (na obr., prvý rad, druhý sprava), člena Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorý pôsobí i na pôde Európskej asociácie dílerov Opel (EURODA – European Opel Dealer Association). Porozprávali sme sa s ním o tom, ako svoje skúsenosti z medzinárodného pôsobenia využíva vo vzdelávacom procese.

Kedy a prečo vznikla asociácie EURODA?
Európska asociácia dílerov Opel vznikla v 90-tych rokoch, so snahou o vytvorenie priestoru pre spoločnú diskusiu medzi prvými členskými krajinami asociácie a výrobcom vozidiel Opel. Na začiatku sa k tejto myšlienke postavilo vedenie automobilky veľmi podozrievavo a trvalo vyše 10 rokov, kým sa spoločne podarilo vybudovať dostatočnú dôveru partnerov tak, aby mohla prebiehať konštruktívna diskusia. Dnes asociácia združuje všetky štáty Európy, má vytvorenú rozvinutú štruktúru, ktorá umožňuje ešte efektívnejšie riešenie všetkých kľúčových paneurópskych otázok týkajúcich sa výrobcu a dílerov, pričom všetkých rokovaní sa zúčastňujú členovia top manažmentu automobilky, napríklad Allan Viesser – Vice president Opel ( prvý rad, štvrtý zľava).

Ako ste sa stali členom tejto asociácie a aké v nej máte postavenie?
Každá členská krajina si volí svojich delegátov asociácie, pričom podmienkou je znalosť anglického jazyka a členstvo v lokálnom riadiacom orgáne, ktorý sa nazýva Franchise Board. Členovia FB sú pritom volení tajným hlasovaním, v rámci dílerov krajiny, na základe všeobecne stanovených pravidiel definovaných v FB charte. Ako člen FB som teda bol zvolený za zástupcu SR v asociácii.
V roku 2006, kedy som sa stal zástupcom SR v asociácii, boli náplňou jej činnosti len dve hlavné rokovania počas roka. Postupne sa rozvinula jej štruktúra na päť špecializovaných pracovných skupín, do ktorých sú rozdelení členovia asociácie. Od prvého momentu bola moja snaha zameraná na začlenenie sa do skupín, ktoré mi boli najbližšie, a to Sales and Marketing working group a Retail Systems working group. 

Ktoré moderné trendy v marketingu sa v súčasnosti presadzujú  na medzinárodnej úrovni?
Práve vďaka mojej participácii na činnosti pracovnej skupiny, predaj a marketing, mám možnosť sledovať vývojové trendy na poli marketingu, v prostredí presahujúcom európsky kontinent. Často pracujeme s analýzami vytvorenými v Spojených štátoch, ktoré sú považované za priekopníkov, najmä v oblasti digitálneho marketingu. A práve digitálny marketing predstavuje tému, ktorej je venovaný určite najväčší priestor nášho diskusného času s ostatnými členmi. Jeho éra už začala, no potrvá ešte veľmi dlho, kým sa nám podarí odhaliť jeho skutočný potenciál. Tomuto zodpovedá aj výsledok našej činnosti, ktorým je vytvorenie rozsiahleho paneurópskeho projektu, pod názvom „Good.Better.Best.“, ktorého cieľom je získanie celoeurópskej líderskej pozície značky v prostredí digitálneho sveta.

V čom vidíš najväčší význam uplatňovania vlastných medzinárodných skúseností pri výučbe?
Jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol pôsobiť na fakulte, bola práve možnosť využívať získané skúsenosti z praxe v oblasti marketingu pri práci so študentmi. Práve moja aktívna participácia na aktivitách asociácie, a najmä účasť v pracovnej skupine predaj a marketing, vytvára zásadný priestor pre získavanie relevantných informácií, ktoré je možné sprostredkovať študentom na akademickej pôde. Pri priamej interakcii so študentmi vytvárajú tieto získané poznatky priestor pre kontinuálne zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu, v súlade so svetovými trendmi.

Foto: archív Katedry marketingu a medzinárodného obchodu FM PU

 

PhDr. Rastislav Keruľ, PhD.
PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.

Zdroj: Na PUlze