Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s projektovým manažérom projektu „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ Ing. Martinom Rovňákom, PhD.

Od spustenia aktivít projektu „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ ubehol polrok. Na čo je tento projekt zameraný?

V prvom rade je strategickým cieľom projektu dosiahnuť neustálu adaptáciu univerzity na potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia kvality vzdelávania a to inovovaním študijných programov. Projektom chceme inovovať dva študijné programy, ktoré má Fakulta manažmentu akreditované zatiaľ len pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Akcent pritom kladieme na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti v zmysle európskych rozvojových programov, a taktiež podporu ľudských zdrojov v oblasti výskumu. Inovácia študijných programov umožní našej fakulte, a zároveň i univerzite, prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti a zvýšiť úroveň kvality vzdelávania podľa európskych meradiel, a súčasne vytvoriť nástroje na jej ďalšie zlepšovanie. Konkurencieschopnosť SR je do značnej miery ovplyvnená kvalitou vedomostí odborníkov a špecialistov, ako aj pokrokom na poli výskumu a vývoja.

Čo konkrétne sa projektom inovuje?

Nosná časť projektu má za cieľ inovovať vybrané predmety štúdia študijného odboru „4.3.3 Environmentálny manažment“ v študijnom programe „Environmentálny manažment“ a študijného odboru „8.1.1 Cestovný ruch“ v študijnom programe „Turizmus,  hotelierstvo a kúpeľníctvo“.

Výstupmi budú napríklad inovované návrhy obsahovej  štruktúry (prednášok i seminárov) predmetov štúdia – nový informačný list a detaily projektu každého z uvedených výberových predmetov (sylabus), učebné pomôcky pre každého z navrhovaných povinných predmetov a špecifikovanie garancií v rámci každého z uvedených povinných predmetov.

Neoddeliteľnou súčasťou je aj vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja Fakulty manažmentu PU v Prešove. Účelom tejto aktivity je zvýšenie vedomostí a zručností zamestnancov výskumu a vývoja s orientáciou na rozvoj profesijných kompetencií. V rámci jednej z aktivít projektu bude prebiehať teoretická a praktická výučba zamestnancov výskumu a vývoja prostredníctvom odborných lektorov za účelom osvojovania si nových zručností a vedomostí realizáciou tréningov a školení odborníkmi.

Projektom tiež efektívne podporujeme doktorandov tvoriacich perspektívne jadro najkvalitnejších ľudských zdrojov v oblasti vedy, výskumu a vývoja na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Bez kvalitných ľudských zdrojov, ako jednej časti infraštruktúry vedy, výskumu a vývoja, nebude možné realizovať výskum a vývoj na špičkovej európskej úrovni. V oblasti ľudských zdrojov sme preto zaviedli podporu doktorandov vo forme štipendijného financovania doktorandského štúdia prostredníctvom grantovej schémy na podporu najkvalitnejších ľudských zdrojov.

Aké boli dôvody na vytvorenie projektu?

 Udržateľný rozvoj a environmentálne manažérstvo,
ako nové trendy, resp. stratégie rozvoja spoločnosti, jej aktivít, spotrebných a produkčných činností je možné jednoducho charakterizovať ako ekonomicky, sociálne a environmentálne vyvážený rozvoj predstavujúci neustály proces zmien vyplývajúci z aktuálneho stavu a nového poznania. Uspokojovanie potrieb, využívanie zdrojov, smerovanie investícií, technologického rozvoja a inštitucionálnych zmien má teda byť v rámci udržateľného rozvoja vo vzájomnom harmonickom vzťahu.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja ho charakterizuje ako cielený, dlhodobý, komplexný
a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života smerujúci prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému modelu fungovania príslušného spoločenstva, ktorý komplexne a kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje únosnú kapacitu krajiny a jej zdrojov. Spoločenstvo národov uznalo dôležitosť manažérskeho vzdelávania v medzinárodných do hovoroch, povinnostiach, záväzkoch (napr. Agenda 21), ktoré sa premietli do národných dokumentov (Stratégia pre zmenu klímy, Programy zachovania prírodného dedičstva, Národná stratégia TUR, Akčný plán), ale zatiaľ tieto záväzky neboli adekvátne premietnuté do environmentálnej výchovy a vzdelávania vo všeobecnosti, vysoké školy nevynímajúc. Do budúcnosti je nepredstaviteľné, aby na tieto zmeny akčne nereagovala aj naša univerzita inováciou svojich učebných plánov, programov a profiláciou absolventov aj vo väzbe na Oznámenie komisie EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, vo väzbe na Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR slovenských vysokých škôl.

Naša univerzita je dnes a do budúcnosti nepredstaviteľná bez týchto rozvojových dimenzií. Je preto povinnosťou manažmentu fakulty a univerzity naštartovať pozitívne zmeny vo vzdelávaní a príprave vysokoškolsky vzdelaných európskych odborníkov.

Ako prebieha riadenie projektu?

Pre potreby projektu sme vytvorili samostatnú projektovú zložku, ktorá sa odlišuje od klasickej organizačnej štruktúry školy. Z existujúcej organizačnej štruktúry organizácie Fakulty manažmentu je vyčlenená na účely projektu osobitná projektová zložka. Projektová skupina preberá komplexnú zodpovednosť za projekt, a preto sa jej zverujú všetky funkcie, potrebné na splnenie projektu.

Hlavná zodpovednosť a strategické rozhodnutia, v rámci jednotlivých administratívnych i odborných
aktivít, vždy prechádzame a konzultujeme spoločne s príslušnými zodpovednými riešiteľmi za príslušné aktivity. Ďalej je projekt zabezpečený finančným manažérom, manažérom monitoringu, manažérom publicity a koordinátormi odborných aktivít. V záujme efektívnosti, ľahkej koordinácie, sú tieto riadiace funkcie kumulované tak, aby v maximálne možnej miere využili odborné a organizačné kapacity jedného pracovníka, ktorý môže v tomto prípade pracovať na projekte na 100%.

Ďalšou skupinou riadenia sú asistenti projektového manažéra, koordinátorov odborných aktivít a pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie.

Pracovníci projektovej skupiny – metodici i experti, sa v rámci jednotlivých aktivít zaoberajú iba danou aktivitou. Ostatní sa do práce na aktivite nezapájajú, ak to priamo nevyplýva z obsahovej stránky konkrétnej aktivity či prepojenosti aktivít. Pre túto skupinu sú zabezpečené potrebné materiálne a finančné prostriedky na realizáciu aktivity. Táto štruktúra i spôsob riadenia vychádza z metodológie projektových štruktúr, pričom je obohatená o prvky jasného vymedzenia právomocí a úloh vyplývajúcich z projektu. Taktiež umožňuje kooperáciu, väčšiu otvorenosť komunikácie a predovšetkým jednoduchú konkretizáciu zodpovednej osoby pri identifikácii problému.

Aké výsledky predpokladáte po ukončení projektu?

Po skončení realizácie projektu budeme v našich aktivitách pokračovať v plnení cieľov stanovených v projekte. Stanovené ciele projektu sú postavené nadčasovo, s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti ako i pracovného trhu. V neposlednom rade dovoľujú svojou otvorenosťou a rôznymi metódami uskutočňovania aktivít pružne reagovať na všetky meniace sa požiadavky spoločnosti, čím sa zabezpečí udržateľnosť vo vysokej kvalite.

Aktivity, realizované v projekte, budeme naďalej rozvíjať, naďalej používať pri výučbe s obmenami a inováciami, čím sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj fakulty i univerzity.

Funkčnosť projektu i po skončení podpory vychádza z dôkladnej analýzy potrieb, možností a schopností školy ako aj potenciálu rozvoja a úzkej spolupráce s predstaviteľmi podnikateľských subjektov.

Po ukončení realizácie projektu duchovný i hmotný majetok, nadobudnutý prostredníctvom ESF, bude i naďalej naplno využívaný v prospech zabezpečovania konkurencieschopnosti školy.

 Pre cieľovú skupinu študentov budú aktivity predstavovať dlhodobé úžitky z hľadiska zmeny obsahu vzdelávania a inovatívneho spôsobu vyučovania prispievajúceho k rozšíreniu ich kompetenčného profilu využívajúcom komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti, intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti, schopnosť tvorivo riešiť problémy, podnikateľské spôsobilosti, spôsobilosť využívať informačné a komunikačné technológie, spôsobilosť byť demokratickým občanom.

Vzdelávanie a výchova k udržateľnému rozvoju sa z koncepčného hľadiska musia vnímať ako organická súčasť celého komplexu výchovy a vzdelávania na školách, vysoké školy a univerzity nevynímajúc. Práve naopak, vysoké školy, ako vždy pri významných rozvojových aktivitách, musia byť predvojom svojimi vedecko-odbornými a pedagogickými aktivitami. Zdokonaľovanie vzdelávania a zvyšovanie jeho efektívnosti je pritom multidisciplinárnym a interdisciplinárnym problémom, ktorý vyžaduje systematické a permanentné riešenie vychádzajúc z vedeckého skúmania, teoretických východísk, stavu a predovšetkým progresívnych požiadaviek praxe.

Ing. Lívia Kolníková, manažér publicity projektu
Zdroj: NaPulze Foto: archív FM PU v Prešove

 

Zdroj: Na PUlze