Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s Mgr. Petrom Germuškom manažérom pre cestovný ruch a regionálny rozvoj - Košice 2013

Prinášame Vám rozhovor s manažérom pre cestovný ruch a regionálny rozvoj projektu Košice 2013 - európske hlavné mesto kultúry Mgr. Petrom Germuškom, ktorý si pre nás našiel čas a odpovedal na naše otázky...

1. Čo pre Vás znamená Fakulta manažmentu s odstupom času?

Celé obdobie, študentské roky 2001 - 2006, ktoré som prežil na terajšej Fakulte manažmentu boli pre mňa a pre ďalšie moje smerovanie veľmi inšpirujúce. Už na gymnáziu som sníval o tom, že sa mi raz podarí cestovať po svete a neustále ma bavilo objavovať nové kultúry, krajiny, ľudí a pôsobiť v multikultúrnom prostredí. Študovať cestovný ruch bolo pre mňa niečo, čo ma napĺňalo a hlavne mi to umožnilo postupne začať realizovať si svoje sny. 

Fakulta manažmentu mala obrovský vplyv na to, čomu som sa začal po jej absolvovaní venovať. Nový koncept riadenia destinácie v našich podmienkach sa stal pre mňa výzvou a zároveň aj profesionálnou náplňou. Kultúrnemu turizmu sa taktiež nevenuje dostatok pozornosti aj napriek tomu, že tvorí jednu z nosných častí turizmu na Slovensku.

Fakulta manažmentu mi umožnila taktiež zažiť úžasný semester ako Erasmus študent na University of Bolton vo Veľkej Británii, ktorá znamenala pre mňa obrovskú zmenu a zmenila mnoho vecí v mojom  živote.  Ovplyvnila taktiež smerovanie mojej kariéry a uistil som sa, že toto je odvetvie v ktorom chcem pracovať a pozitívne ho na Slovensku meniť a rozvíjať.

Turistický priemysel je jedno z najväčších odvetví vo svete, ktoré je neuveriteľne dynamické a veľmi rýchlo sa rozvíja. Na svete je obrovské množstvo vecí, ktoré človek môže v turistickej brandži spoznať a zvládnuť. Považujem príležitosti, ktoré mi fakulta umožnila, za vynikajúci štart do života.

2. Čo z toho, čo ste sa počas vysokoškolského štúdia naučili aplikujete vo svojom terajšom povolaní?

Už počas štúdia som sa snažil pracovať a získavať hlavne medzinárodné skúsenosti, či už v marketingu, promotion, koordinácii podujatí a potom priamo v odvetví cestovného ruchu. Vedomosti, ktoré som sa naučil, som už počas štúdia aplikoval do praxe a overoval si ako to v skutočnosti funguje. Či už to bolo počas leta v Amerike počas Work&Travel programu, alebo zapamätateľné začiatky ako sprievodca a delegát v Grécku, či pracovník informačného centra až po vedúceho poznávacích zájazdov po Európe. Táto pozícia bola obrovskou skúsenosťou počas dvoch sezón, kedy som pôsobil pre švajčiarskeho touroperátora (Cosmos/Globus Travel). Ten patril medzi štyroch najväčších v Európe. Byť zodpovedný za každodenné riadenie zájazov, komunikáciu s miestymi poskytovateľmi služieb po rôznych miestach v Európe, poskytovať prvotriedne služby účastníkom zájazdov, ktorí pochádzali z anglicky hovoriacich krajín mi umožnilo dokonale spoznať európske odvetvie cestovného ruchu z rôznych strán.  

Čo považujem za najväčší prínos bola každá medzinárodná skúsenosť, ktorá otvorí človeku obzory, dokáže vnímať veci v širších a európskych súvislostiach. Najideálnejsie potom je ak nazbierané skúsenosti dokáže potom aplikovať doma.

Prešovská univerzita mi otvorila dvere, aby som mohol spoznať ako cestovný ruch funguje na Slovensku, v Európe a vo svete, a aby som sa mohol potom znovu vrátiť a tieto skúsenosti zúžitkovať.

Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 v roku 2009 len o jeden bod nad Prešovom a na začiatku 4 ročného obdobia implementácie tohto rozvojového projektu hľadali človeka pre rozvoj destinácie Košice.  Musím povedať, že aj vďaka Erasmus pobytu vo Veľkej Británii a mojom sústredení sa na štúdium destinačného manažmentu sa mi podarilo získať pracovné miesto v tomto najväčšom kultúrnom projekte v histórii Slovenska. Po troch rokoch pôsobenia vo Veľkej Británii som sa v podstate kvôli tejto jedinečnej možnosti aplikovať skúsenosti zo zahraničia vrátil domov na Slovensko. (kde momentálne pôsobím ako manažér pre regionálny rozvoj, turizmus a evaluáciu)

3. Využívate v súčasnosti sieť kontaktov, ktoré ste získali na vysokej škole?

Kontakty získané počas rokov na vysokej škole stále využívam, či už v mojom terajšom zamestnaní, alebo ešte počas študijného pobytu na Leeds Metropolitan University vo Veľkej Británii. Vedúca katedry manažmetu turizmu z Univerzity v Boltone bola dokonca mojou druhou konzultantkou diplomovej práce a niekoľko krát som ju aj pri jej písaní navštívil.

Po získaní grantu v roku 2009 som úspešne absolvoval výmenný pobyt na už vyššie spomenutej Metropolitnej univerzite v Leeds vo Veľkej Británii, čomu vďačím aj podpore Fakulty manažmentu UNIPO. V Leeds som sa prioritne venoval role destinačného manažmentu v kultúrnom turizme – v prípadovej štúdii o Košiciach 2013. Po mojom návrate v roku 2010 som mohol úspešne aplikovať tieto vedomosti, skúsenosti a zahraničné kontakty nadobudnuté aj účasťou na prestížnych medzinárodných konferenciách v oblasti rozvoja destinačného manažmentu a inovácii marketingu v turizme. 

V roku 2010 sa nám dokonca podarilo pozvať z Veľkej Británie uznávaných expertov na destinačný manažment a kultúrny turizmus na Slovensko, kde viedli odborný seminár pre košických aktérov v cestovnom ruchu a zároveň poskytli hosťujúcu prednášku na Prešovskej univerzite.

V súčasnosti sa zároveň sa snažíme zapojiť Prešovskú univerzitu do projektov v rámci Košice 2013.


4. Aké sú podľa Vás možnosti spolupráce Fakulty manažmentu PU v Prešove a podnikov, organizácií či inštitúcií, v ktorých pracujú jej absolventi?

Pred dvoma rokmi sme v Košiciach začali riešiť projekt hodnotenia dopadov projektu Košice 2013 na mesto a región, v ktorom sme oslovili aj Prešovskú univerzitu ako strategického partnera v regióne. Aj s podporou pána rektora prof. RNDr. R. Matloviča, PhD. rozbiehame túto hodnotiacu štúdiu. Do procesu sme zapojili aj partnerov z Holandskej univerzity a zo siete CAL-XL, ktorí majú zase skúsenosti s meraním dopadov kultúrnych zásahov v mestách. Potrebujeme nastaviť čo možno najtransparentnejšiu evaluáciu v oblasti kultúrnej, sociálnej a ekonomickej. Preto spolupráca s viacerými univerzitami je najideálnejšia.

Zároveň sa tu naskytuje možnosť pre nové témy diplomových či doktorandských prác pre študentov a byť súčasťou niečoho úplne nového čo projekt Košice 2013 prináša nielen pre Košice, ale aj Prešov, región a celé Slovensko. Tieto aktivity nastavujeme hlavne v dlhodobom horizonte až do roku 2023.

V súčasnosti pracujeme na vôbec prvej stratégii rozvoja destinácie (tzv. plánu destinačného manažmentu) pre Košice, kde aktívne zapájame lokálnych aktérov pri jej tvorbe a snažíme sa uplatniť najnovšie trendy v turizme pri vytváraní nových produktov, či nastavení marketingových aktivít zameraním sa na e-turizmus. Existujú tu široké možnosti spolupráce, ktoré určite budeme podporovať, prípadne zdieľať skúsenosti s prešovským regiónom.

V Košiciach vznikla prvá mestská organizácia destinačného manažmentu na báze partnerstva súkromného a verejného sektora. Bolo pre mňa neuveriteľnou skúsenosťou stáť pri jej zrode. Do budúcnosti vznikli a budú vznikať aj ďalšie, či už na lokálnej alebo regionálnej úrovni. Tento proces riadenia destinácie prináša aj nové výzvy pre prípravu študentov. Vytvára sa tu dopyt na skúsených destinačných manažérov, ktorých môžu univerzity pripravovať do praxe, či už podporovaním cez zahraničné stáže alebo zameriavaním sa na tento predmet v curriculu fakulty.
Prepojenie najnovšej teórie a trendov s praktickými skúsenosťami  môže byť výrazným nástrojom na profilovanie šikovných študentov a ich uplatnenie sa v praxi na Slovensku. Využitie ľudí z praxe spoločne s univerzitami je jedným z najvhodnejších nástrojov pre motiváciu študenta a prenos skúseností.


5. Ste naklonení myšlienke aktívne sa podieľať na rozvíjaní vzťahov so svojou alma mater do budúcna?

Som veľmi rád, že sa mi ešte v roku 2010 podarilo ako absolventovi spojiť zahraničných expertov s mojou alma mater. Počas ich hosťujúcej prednášky bola plná aula a ich informácie boli pre mnohých inšpirujúce.
Rozvíjanie vzťahov cez spoločné projekty sa už realizujú a som určite otvorený rozvíjaniu ´dalších vzťahov do budúcnosti. Za veľmi dôležité považujem spájanie súkromného sektora s akadémiou a rozvoj aplikovaného výskumu v oblasti turizmu, so zameraním na destinačný manažment, či kultúrny turizmus a nové technológie, ktoré majú nezastupiteľné miesto v budúcnosti rozvoja turizmu.  

6. Aká forma spolupráce by podľa Vás obojstranne obohacujúca?

Spolupráca, ktorá by pomáhala pri rozvoji školy a jej študentov. Prepojením praxe s univerzitou, či možnosť vzájomného zapojenia sa do zaujímavých projektov, kde je možnosť využiť know-how, skúsenosti, či kontakty. Ako rodený Prešovčan sa budem stále snažiť prispieť k rozvoju prešovskej univerzity, môjho rodného mesta a regiónu.