Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventkou Mgr. Evou Benkovou, PhD.


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia som sa venovala prevažne tlmočeniu a prekladom v anglickom a nemeckom jazyku, ako aj výučbe týchto dvoch jazykov. Prinieslo mi to veľké množstvo profesionálnych skúseností a zároveň som pri stretávaní ľudí rôznych národností a pri cestovaní spoznávala kultúru a históriu rozličných krajín a národov. Takto nadobudnuté skúsenosti využívam v profesii a na poste, ktoré vykonávam v súčasnosti.

Na Fakulte manažmentu PU v Prešove pôsobím od jej vzniku v roku 2004, kedy som nastúpila na pozíciu asistentky a vyučovala som odborný anglický jazyk pre manažérov ako externý učiteľ. V roku 2005 som bola prijatá do interného pracovného pomeru. Od roku 2005 do roku 2008 som pôsobila na Fakulte manažmentu na pozícii asistenta pre výučbu anglického jazyka pre manažérov. V roku 2014 som úspešne dokončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte PU v odbore Všeobecná jazykoveda.

Po návrate z materskej dovolenky v roku 2014 som nastúpila na FM PU v Prešove na miesto odbornej asistentky do interného pracovného pomeru so zaradením na Katedru interkulturálnej komunikácie, kde pôsobím až do súčasnosti.

Od septembra 2015 pôsobím na poste prodekanky pre zahraničné vzťahy na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Predošlé profesionálne skúsenosti z tlmočenia a prekladov a stretnutí s rozličnými kultúrami môžem zužitkovať priamo pri výučbe anglického jazyka alebo na poste prodekanky pre zahraničné vzťahy, kde pri styku a komunikácii s ľuďmi s rozličným kultúrnym pozadím musíte často zapojiť aj diplomatické schopnosti. Táto práca je veľmi inšpiratívna, núti vás neustále napredovať a nestagnovať na jednom mieste.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

S Prešovskou univerzitou v Prešove a Fakultou manažmentu je môj život úzko spätý už od študentských čias. Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Výchova a vzdelávanie pre dospelých so špecializáciou Personálny manažment na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Išlo o predchodcu dnešného študijného programu manažment v špecializácii manažment ľudských zdrojov na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Bola to veľmi atraktívna dvoj-kombinácia študijných odborov a pre mňa to bola veľká prestíž môcť študovať takýto lukratívny novootvorený študijný odbor.

Rozdiel oproti dnešnému štúdiu na FM PU v Prešove bol najmä v počte študentov, nás bolo v prvom ročníku len 10 študentov s takouto kombináciou, a samozrejme aj v zložení predmetov, ktoré sa na fakulte prednášali. Jadro predmetov bolo však rovnaké. V pamäti mi utkveli najmä prednášky a semináre s prof. Ing. Robertom Štefkom. PhD., súčasným dekanom FM, ktoré boli pre mňa vždy veľmi inšpiratívne. Rozdiel spočíval aj v technicko-materiálnom zabezpečení výučby, keďže dnes sa často vo výučbe alebo pri písaní záverečných prác využívajú internetové a elektronické zdroje a v možnostiach vycestovať do zahraničia, ktoré boli v čase môjho štúdia pomerne obmedzené. Rada si spomínam na profesionálny a zároveň ľudský prístup vyučujúcich k študentom, ale aj na bohatý spoločenský život so spolužiakmi.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Súčasným a budúcim študentom odporúčam najmä to, aby neštudovali len kvôli dosiahnutiu titulu a diplomu, ale aby využili všetky možnosti štúdia, ktoré im ponúka FM PU, napr. aj študijné pobyty na partnerských vysokých školách v zahraničí, alebo zahraničnú prax, ktoré v časoch môjho vysokoškolského štúdia prakticky neexistovali. Dnes majú mladí ľudia oveľa širšiu ponuku, tak by ju mali využiť vo svoj prospech a profesionálny a osobnostný rast. Štúdium na FM PU v Prešove ponúka študentom možnosť širokého profesionálneho uplatnenia v praxi po skončení štúdia, študenti sa naučia samostatne myslieť a uvažovať, riešiť reálne problémové situácie, zlepšia si svoje vyjadrovacie schopnosti, komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a nadobudnú systémový prístup k plneniu povinností, čo im určite prinesie príležitosti na uplatnenie v praxi.