Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


  • Radovan Bačík

    PhDr. Radovan Bačík, PhD.

    Riaditeľ klubu
    Tajomník katedry Marketingu a medzinárodného obchodu a Asistent dekana FM PU.

Je odborným asistentom na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, kde zároveň pôsobí ako tajomník katedry.

Svoju výskumnú činnosť orientuje do predmetných oblastí s primárnym zameraním na aplikáciu marketingovej teórie do podnikateľskej praxe v rôznych oblastiach a sektoroch podnikania. Počas svojho pôsobenia na FM PU v Prešove bol a je spoluriešiteľom úspešne ukončených alebo v súčasnosti implementovaných vedecko-výskumných grantov.