Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Podpora vzdelávania prepojením s podnikateľskou praxou z finančnej sféry


V poslednom období sa venuje veľká pozornosť vzájomnej podpore prepojenia vzdelávania a podnikateľskej sféry. V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce medzi Tatra bankou a. s. Bratislava v zastúpení Ing. Ivanou Gregovou (HR špecialista, Odd. vzdelávania a rozvoja, Tatra Banka, a. s. Bratislava) a Katedrou financií Prešovskej univerzity Fakulty manažmentu v zastúpení Ing. Beátou Šofrankovou, PhD. boli na akademický rok 2016/17 dohodnuté odborné prednášky zo zástupcami spomínanej bankovej inštitúcie. Dve prednášky boli zorganizované v zimnom semestri a jedna prednáška bola počas letného semestra.

Prvá prednáška sa konala dňa 11. 10. 2016 v aule M120 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia prednáška pod názvom „Organizačná štruktúra retailu“, ktorú prezentovali Ing. Dionýz Darvasi (zástupca regionálnej pobočky Tatra banky a. s. v Prešove) a Ing. Tomáš Kontroš (riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. v Hypermarkete TESCO). Počas prednášky študenti získali zaujímavé informácie o postavení Tatra banky a. s. na finančnom trhu na Slovensku a jej organizačnej štruktúre, o retailových klientskych segmentoch, o kariérnom raste v Tatra banke a. s., ako aj informácie o pripravovanom Retail trainee programe pre absolventov vysokoškolského štúdia.

Druhá prednáška pod názvom „Investovanie v banke“ sa konala dňa 8. 11. 2016 v aule M120 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a bola opäť určená študentom 1. ročníka magisterského štúdia. Prednášajúcimi boli Ing. Matúš Vizner (zástupca riaditeľa regionálnej pobočky Tatra banky a. s. v Prešove), Ing. Marcel Hric (riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. v Poprade) a Mgr. Juraj Dorožovič (riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. v Spišskej Novej Vsi). Na prednáške sa študenti oboznámili s rozhodujúcimi faktormi pre investovanie, rôznymi typmi investícií, získali zaujímavé informácie o podielových fondoch, Tatra Asset Manažmente, Wealth managemente ako aj o fungovaní Private banking Tatra banky.

V letnom semestri akademického roka 20161/17 sa konala dňa 11. 4. 2017 v poradí už tretia odborná prednáška pod názvom „Získavanie finančných zdrojov úverovou formou. Cudzí kapitál na finančnom trhu.“ v aule M120 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Tentokrát sa bola určená študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia a prezentovali ju zástupcovia Tatra banky, a. s. Bratislava - Ing. Martin Kolcun (riaditeľ regionálnej pobočky Tatra banky a. s. v Prešove), Ing. Dioníz Darvasi (zástupca regionálneho riaditeľa za SBB v Prešove) a Ing. Tomáš Kontroš (riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. v Prešove). Prednáška oboznámila študentov s rozhodujúcimi faktormi o aktuálnych možnostiach získavania cudzích zdrojov vo forme úverov, o spôsobe hodnotenia klienta pri schvaľovaní poskytovaného úveru bankovou inštitúciou, o podmienkach a dĺžke schvaľovacieho procesu, o rôznych externých zdrojoch informácií, ktorými banka overuje klienta, o alternatívnych zdrojoch financovania ako aj o inovatívnej forme získavania kapitálu – Crowfunding s uvedením aktuálnych príkladov z podnikateľskej praxe.

Prednášky zástupcov z bankového sektora výrazne prispeli k rozšíreniu poznatkov pre študentov Fakulty manažmentu vo finančnej bankovej sfére ako aj v oblasti organizačnej štruktúry bankového retailu. Priniesli aktuálny pohľad na možnosti investovania, financovania a získavania cudzieho kapitálu na súčasnom finančnom trhu a tiež aj aktuálne možnosti získavania podpory investovania prostredníctvom inovatívnych foriem získavania kapitálu pre podnikateľskú sféru, ktorý poskytuje Tatra banka a. s. ako jeden z významných subjektov pôsobiacich na bankovom trhu.


Zdroj: Na pulze 2017

Ing. Beáta Šofranková, PhD