Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu aktívne spolupracuje so subjektmi z praxe

Fakulta manažmentu sa môže pochváliť taktiež výsledkami, ktoré dosahuve v spolupráci so subiektmi podnikateľského prostredia. Na túto skutočnosť poukazuje aj článok v poslednom vydaní univerzitného časopisu Na pulze...

Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu vplývajúceho na kvalitu absolventov a ich adaptabilitu na trhu práce je možné realizovať viacerými spôsobmi, medzi iným aj zintenzívnením kontaktu študentov vyzbrojených“ teoretickými vedomosťami s odborníkmi z praxe. Spôsob ako docieliť prepojenie teórie a praxe na akademickej pôde, s dôrazom na pripravenosť študentov na požiadavky ich budúcich zamestnávateľov, je aktívna participácia odborníkov z praxe – manažérov a marketérov na výučbe jednotlivých predmetov. Práve to je snahou Katedry marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu PU v Prešove, na ktorej sa už niekoľko rokov uskutočňuje výučba za účasti odborníkov z praxe, ktorí zastávajú rôzne typy postov a majú kontakt s podnikateľským prostredím nielen v prešovskom regióne. Počas zimného semestra daného akademického roka sa v rámci vybraných predmetov (Marketingový manažment, Marketing vybraných oblastí, Komunikácia v manažmente a Marketingová komunikácia) na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu uskutočnila výučba za prítomnosti viacerých odborníkov z praxe. Pozvanie prijali Ing. Andrej Kravárik (konateľ M-GURU s.r.o.), ktorý študentom sprostredkoval svoje skúseností z oblasti marketingu najmä malých a stredných podnikov a viedol prednášku na tému Marketing a reklama v praxi a Ing. Michal Bilý (konateľ spoločnosti Aqalogy, s.r.o.), ktorý svoju pozornosť venoval problematike identifikovania medzery na trhu, vývoju nového produktu, jeho distribúcii a komunikácii, s dôrazom na online predaj. So svojimi skúsenosťami i business príbehom sa so študentmi podelila aj Mgr. Daniela Hreňová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako IBM account administrator v IBM International Services Centre, a tiež Mgr. Daniela Štieberová – riaditeľka zábavno-obchodného centra MAX Prešov. Pozvanie aktívne participovať na výučbe marketingových disciplín bolo prijaté aj konateľom firmy Semos s.r.o. Ing. Miroslavom Molčanom, ktorý je zároveň členom Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Praktické skúsenosti z rozličných oblastí budú študentov Fakulty manažmentu obohacovať i do budúcnosti. Jej vedenie to považuje za jednu zo svojich priorít. Na základe spätnej väzby jednej i druhej cieľovej skupiny (študentov, aj odborníkov z praxe) je táto forma vzdelávania a spolupráce správnou cestou pre budovanie dlhodobých vzťahov fakulty a hospodárskej praxe. Jedným z pozitívnych výsledkov tejto interakcie bude vypísanie tém záverečných prác pre ak. r. 2013/2014, ktoré budú riešiť aktuálne problémy konkrétnych podnikov a organizácií, riešenie praxí študentov v treťom roku prvého stupňa vysokoškolského štúdia a v konečnom dôsledku i uplatnenie sa absolventov v praxi.

Zdroj: Na pulze - Ing. Jana Jurková, PhD., PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA.