Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Predstavenie nových prodekanov - doc. Ing. Juraj Tej, PhD. prodekan pre vzdelávanie


Svoje vysokoškolské štúdium som zavŕšil na SPU v Nitre doktorandským štúdiom v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“. Do začiatku pracovného pomeru na PU v Prešove som pracoval vo VÚEPP Bratislava a na Obchodnej akadémii v Sabinove. Od roku 1997 v rámci PU v Prešove som pôsobil na  Fakulte humanitných a prírodných vied na Katedre etickej a občianskej výchovy, neskôr na jej Oddelení verejnej správy a regionálneho rozvoja a Katedre verejnej správy. V tomto období som absolvoval stáž na Malopolskej škole verejnej správy v Krakove a Ministerstve financií vo Varšave.

Od vzniku Fakulty manažmentu PU v Prešove (2004) pôsobím na Katedre manažmentu. Niekoľko rokov som pracoval v jednej z rád zriadenej ministrom školstva a v komisiách ZMOSu. Moja pedagogická činnosť súvisí najmä s viacerými oblasťami manažmentu verejného i súkromného sektora, s oblasťou regionálnych vied - ide najmä o priestorové súvislosti jednotlivých regiónov v kontexte ich rozvoja a možností cestovného ruchu. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavam na viaceré oblasti súvisiace s viacročnou profiláciou na akademickej pôde. Ide najmä o oblasti:

  • - manažmentu výkonnosti volených predstaviteľov verejnej správy,
  • - manažmentu regionálneho a lokálneho rozvoja,
  • - tvorivých prístupov v manažmente a didaktike vyučovania ekonomických predmetov (aj ako certifikovaný lektor pre výučbu manažérskych počítačových simulácií),
  • - výskumu v oblasti krízovej gramotnosti obyvateľstva a krízového manažmentu.

Ako prodekan pre vzdelávanie na začiatku druhého funkčného obdobia si uvedomujem, že skúsenosti získané v rôznych riadiacich pozíciách v práci so študentmi sú pre mňa neoceniteľné. Fakulta manažmentu patrí medzi väčšie fakulty Prešovskej univerzity a svojim odborným zameraním profilovaným v štruktúre študijných programov vytvára pomerne veľký priestor pre riadenie zmien. Mojim cieľom je vytvárať také edukačné prostredie na fakulte, v ktorom sa budú študenti cítiť dobre; budú pozitívne motivovaní k maximálnym výkonom v oblasti vzdelávania, vedeckej participácie i praxe; budú pripravení prijímať výzvy študentského života i života v praxi (čo je pre nich i našu spoločnosť existenčne potrebné), hlavne sa dobre uplatniť na trhu práce doma i v zahraničí.

Na našom úseku je veľmi dôležité riešiť paralelnosť procesov propagácie FM a jej programov vo väzbe na prijímacie konanie voči domácim i zahraničným uchádzačom o štúdium, procesu edukácie a permanentného zisťovania spätnej väzby ako základného zdroja informácií o práci pedagógov fakulty, v súlade s procesom zabezpečovania štandardných podmienok štúdia. A to pre všetky študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia (Manažment, Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo, Environmentálny manažment), na druhom magisterskom stupni (Manažment, Environmentálny manažment) i treťom stupni štúdia (Manažment).

Nesmiem zabúdať aj na optimalizáciu procesov, ktoré súvisia so vzdelávaním, t.j. administratívnych procesov spojených s prácou kolektívu Útvaru pre vzdelávanie, optimalizáciu spojenú so znalosťou legislatívnych dokumentov spojených so štúdium, kvalitou práce a zavedením moderných zásad klientskeho prístupu.

Prajem si, aby za titulmi, ktoré môže Fakulta manažmentu PU v Prešove udeľovať študentom – teda titulmi Bc., Mgr., PhDr., RNDr. a PhD. stáli výsledky navzájom sa prelínajúcich a synergicky pôsobiacich faktorov ako sú kvalita edukačného procesu, transfer najnovších výsledkov bádania smerom k študentom a strategicky potrebná spolupráca s praxou. 


Zdroj: Na pulze 2015

doc. Ing. Juraj Tej, PhD.