Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Predstavenie nových prodekanov - Doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD. prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj


Som absolventom  Technickej univerzity vo  Zvolene na Drevárskej fakulte odbor technológia dreva, obchod a priemyselná ekonomika , ktorú som ukončil v roku 1992, a získal titul inžinier. Vyššie vzdelanie III stupňa som urobil v rokoch 2001-2005 na Doktorandskom štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene „Odvetvová  a prierezová ekonomika“ V rokoch 1984-1986 som absolvoval  Inštitút obchodu Nitra, ukončený záverečnou skúškou, psychológia predaja, tovaroznalectvo, riadenie obchodu. V roku 1992 som absolvoval vzdelávací program: od personálnej administratívy  k riadeniu ľudských zdrojov, účtovníctvo v podnikaní, mzdy v podnikaní.

Od roku 2006 - 2010 som pracoval na  Daňovom riaditeľstve SR v B. Bystrici ako námestník GR pre  medzinárodné vzťahy. Od apríla 2006 do októbra 2006 som pracoval v potravinárskej firme  DOMA spol. s r.o. ako ekonomický riaditeľ. Od roku 2003-2006 som pracoval ako  Prednosta Mestského úradu v Prešove. V rokoch 2001-2002 som bol ako súkromný podnikateľ v sprostredkovaní predaja a poradca obchodného  riaditeľa Tatravagónka Poprad. V rokoch 1996 – 2001 som pracoval na Slovenskej obchodnej inšpekcii - Krajský Inšpektorát Prešov pre Prešovský kraj ako riaditeľ inšpektorátu. V rokoch 1991-1996 mal súkromné podnikanie v obchode: predajňa nábytku a občerstvovacie služby a v rokoch 1980-1991 som pracoval v Obchode s nábytkom š.p., GR Nitra, pracovisko Prešov. Angažoval som sa aj vo verejných funkciách ako poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec VÚC Prešov.

Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pôsobím od roku 2006. V roku 2013 som sa stal vedúcim katedry manažmentu, v rámci ktorej zabezpečujem výučbu predmetov ako Manažment, Operačný manažment, Logistika, Manažérske aspekty v organizáciách terciárnej sféry. Habilitačnú prácu na tému Manažment efektivity daňovej správy SR v kontexte regiónov pred reformou daňovej správy SR s návrhom efektivity po reforme daňovej správy SR som obhájil v roku 2014 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a stal som sa docentom v odbore 3.3.15 Manažment. Svoju vedecko-výskumnu činnosť  zameriavam na oblasti ako:

  • - Manažment výkonnosti a znalostí v oblasti finančných správ Slovenska a krajín EÚ.
  • - Strategický manažment v oblasti riadenia regionálneho a lokálneho rozvoja.
  • - Teória a prax manažmentu, problematika regulačných mechanizmov, foriem a metodiky efektívneho riadenia,  praktické aplikácie manažmentu.
  • - Výskum v oblasti hodnotenia kvality v terciárnej sfére a implementácia hodnotenia a samohodnotenia kvality v systéme CAF a ďalších, v garancii pre celú Prešovskú univerzitu.

Aktívne  vystupujem na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach. Som autorom vyše 80 publikačných jednotiek, z toho 1 zahraničnej vedeckej monografii, 2 domáce vedecké monografie, 5 článkov na Web of Science a ďalšie iné. Špecifickým zameraním je problematika daňovníctva a riadenie obchodu a priemyslu.  Z tejto problematiky som vydal dve monografie a publikoval som vo vedeckom karentovanom časopise článok  o problematike transferového oceňovania. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD - analytická štúdia a rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy. Taktiež sa podieľam na vypracovaní učebných  osnov  pre jednotlivé segmenty manažmentu ako aj na vypracovaní  učebníc a učebných textov pre vyučované predmety. V prípade vedeckých projektoch mám za sebou viaceré projekty VEGA,  KEGA a taktiež viaceré ukončené projekty v rámci Grantovej agentúry pre výskum v manažmente Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

V septembri tohto roku som bol vymenovaný do funkcie Prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Z pohľadu mojich cieľov v tejto funkcii sa v prvom rade chcem zoznámiť s náplňou práce menovaného prodekana. Hneď sa chcem venovať rozvoju fakulty v tom, že sa budem intenzívne sa venovať usporiadaniu seminárnych miestnosti, kancelárii a taktiež výučbe v nových priestoroch našej fakulty. Samozrejme, mojím záujmom je vytvoriť kvalitné podmienky pre výučbu študentov, pedagógov a v neposlednej rade aj zamestnancov.

Naďalej chcem pokračovať v dobrých krokoch rozvíjania spolupráce s podnikateľmi a hlavne podnikmi, ktoré nám môžu pomôcť pri absolvovaní praxe pre študentov. Chcem byť na pomoci aj samotným podnikateľom v akejkoľvek ekonomickej a manažérskej spolupráce. Vytvárať priestor pre výučbu priamo v teréne pomocou rôznych exkurzii v podnikoch s rôznym zameraním. Dôraz svojej práce chcem venovať spolupráci podnikateľskému prostrediu pre obojstrannú výhodu a samozrejme pre skvalitnenie výučby študentov. Mojim záujmom je dotiahnuť finančné prostriedky na fakultu prostredníctvom rôznych rozvojových projektov, ako:              

  • - vytvorenie Startupu pre našich absolventov, ktorí by sa venovali z časti výskumu a s časti pomoci podnikateľskému prostrediu,
  • - vytvorenie neziskovej organizácie na podporu našich absolventov,
  • - vytvorenie lepších podmienok na parkovanie, stravovanie prípadne voľno časovým aktivitám pre študentov našej fakulty.

Mojím najväčším snom je vytvorenie „smart city“ (študentského mestečka) pre študentov našej fakulty, aj napriek tomu, že sa nachádzame v strede mesta Prešov. Prešiel som niekoľko univerzít sveta a zistil som, že podmienky pre štúdium, v ktoromkoľvek inom meste sú minimálne o 100% kvalitnejšie, preto mojim zámerom bude skvalitnenie podmienok štúdia na našej fakulte manažmentu.


Zdroj: Na pulze 2015

Doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.