Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Predstavenie nových prodekanov - Mgr. Eva Benková, PhD. prodekanka pre zahraničné vzťahy


S Prešovskou univerzitou a Fakultou manažmentu je môj život spojený už od študentských čias. Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Výchova a vzdelávanie pre dospelých so špecializáciou personálny manažment na Filozofickej fakulte PU. Išlo o predchodcu dnešného študijného programu manažment v špecializácii ľudské zdroje na Fakulte manažmentu PU. Popri vysokoškolskom štúdiu som navštevovala Štátnu jazykovú školu v Prešove, kde som štúdium nemeckého jazyka ukončila štátnou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia som sa venovala prevažne tlmočeniu a prekladom z a do jazyka anglického a nemeckého, ako aj výučbe týchto dvoch jazykov. V rámci vykonávania tejto profesie  som absolvovala množstvo obchodných jednaní, tak na domácej, ako aj zahraničnej pôde, stretnutí na medzinárodnej úrovni, medzinárodných výstav a konferencií a oboznámila som sa s mnohými obchodnými a právnymi dokumentmi, ktoré som prekladala. Prinieslo mi to veľké množstvo profesionálnych skúseností a zároveň som pri stretávaní ľudí rôznych národností a pri cestovaní spoznávala kultúru a históriu rozličných krajín a národov.  Takto nadobudnuté skúsenosti využívam v profesii a na poste, ktoré vykonávam v súčasnosti.

Na Fakulte manažmentu PU pôsobím od jej vzniku v roku 2004, kedy som nastúpila na pozíciu asistentky a vyučovala som odborný  anglický jazyk pre manažérov ako externý učiteľ. V roku 2005 som bola prijatá do interného pracovného pomeru. Od roku 2005 do roku 2008 som pôsobila na Fakulte manažmentu na pozícii asistenta pre výučbu anglického jazyka pre manažérov. V roku 2008 som nastúpila na materskú dovolenku.  V roku 2014 som úspešne dokončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte PU v odbore Všeobecná jazykoveda.  Zaoberala som sa analýzou ústneho akademického diskurzu z pohľadu prítomnosti autora v žánri vysokoškolských prednášok. Analyzovala som prednášky z americkej univerzity v Michigan, ktoré sú zaznamenané v korpuse MICASE.

Po návrate z materskej dovolenky v roku 2014 som nastúpila na miesto odbornej asistentky do interného pracovného pomeru so zaradením na Katedru interkulturálnej komunikácie, kde pôsobím až do súčasnosti. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavam na rozličné lingvistické aspekty jednotlivých žánrov akademického a odborného diskurzu (ESP – English for specific purposes) v oblasti manažmentu, interkultúrne súvislosti  a pozadie odbornej komunikácie so špecializáciou na anglofónne krajiny, ako aj riešeniu problémov interkulturálnej komunikácie a jazykových kompetencií manažérov a pracovníkov v oblasti marketingu a turizmu. Zameriavam sa aj na oblasť medzikultúrnych rozdielov v odbornej komunikácii  a interkultúrnych aspektov obchodnej komunikácie vo všeobecnosti a orientujem sa na aplikáciu cudzieho jazyka v odboroch manažment, marketing a turizmus. 

Predošlé skúsenosti z tlmočenia a prekladov a stretnutí s rozličnými kultúrami môžem teraz zužitkovať  priamo pri výučbe anglického jazyka alebo na poste prodekanky pre zahraničné vzťahy, kde pri styku a komunikácii s ľuďmi s rozličným kultúrnym pozadím musíte často zapojiť aj diplomatické schopnosti. Táto práca je veľmi inšpiratívna, núti vás neustále napredovať a nestagnovať na jednom mieste. Zároveň je však náročná na čas a plnenie povinností, čo je niekedy ťažké skĺbiť s inými pracovnými povinnosťami.  

Mojím poslaním v jednotlivých oblastiach činnosti Oddelenia pre zahraničné vzťahy na FM PU je pokračovať v nastolených intenciách, naďalej udržiavať a rozvíjať kontakty a zmluvy so zahraničnými partnerskými univerzitami a organizáciami, ktoré boli doteraz v rámci Fakulty manažmentu vybudované,  a to tak v oblasti koordinácie a prijímania zahraničných študentov a učiteľov, ako aj organizácie zahraničnej praxe našich študentov.

Z dlhodobejšieho hľadiska považujem za dôležité motivovať našich študentov aj učiteľov k väčšej mobilite a spropagovať možnosti, ktoré im v tomto smere ponúka samotná Fakulta manažmentu alebo Prešovská univerzita a samozrejme nadviazanie spolupráce s novými zahraničnými partnermi, či už v rámci spoluorganizovania medzinárodných konferencií alebo spolupráce na medzinárodných projektoch. Mojou víziou je, aby bolo Oddelenie pre zahraničné vzťahy na FM PU moderne fungujúcim oddelením, pružne reagujúcim na akútne výzvy, potreby a meniace sa podmienky dnešného globalizujúceho sa sveta tak, aby bolo prístupné pre všetkých, ktorí majú záujem prehlbovať svoje odborné vedomosti a naberať nové skúsenosti v zahraničí, a tým obohatiť svoj pracovný, ako aj súkromný život.  Takto nadobudnuté životné skúsenosti  umožnia absolventom Fakulty manažmentu širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie interkulturálnej kompetencie zodpovedá súčasnému trendu európskej dimenzie vzdelávania. 


Zdroj: Na pulze 2015

Mgr. Eva Benková, PhD.