Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Odborná prax študentov fakulty manažmentu v Španielsku


Fakulta manažmentu vytvára pre svojich študentov priaznivé podmienky pre ich profesionálny aj osobnostný rozvoj. Okrem získavania nových vedomostí z jednotlivých oblastí študijného zamerania prostredníctvom prednášok a seminárov majú možnosť získavať aj praktické skúsenosti v konkrétnych podnikoch, firmách, spoločnostiach a organizáciách.

Fakulta manažmentu buduje v súčasnosti sieť Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, a to tak v domácom prostredí, ako aj v zahraničí. Momentálne majú študenti fakulty možnosť pracovať v zahraničí a získať cenné pracovné skúsenosti v špičkových strediskách hotelových rezortov v troch krajinách.

Už dlhodobo spolupracuje Fakulta manažmentu so sieťou hotelov v Grécku, v oblasti Chalkidiki, v rezortoch Sani a Ikos Resorts. Ďalšími zahraničnými destináciami, kam majú študenti možnosť vycestovať a pracovať je Cyprus, oblasť Ayia Apa a Poľsko.

Najnovším prírastkom do rodiny stredísk praxe, kde sa môžu študenti FM zúčastňovať zahraničných praxí sa zaradilo Španielsko. Dňa 23. 2. 2017 navštívili Fakultu manažmentu predstavitelia siete hotelov Ecohotels, pán Marc Coll – jeden z majiteľov siete hotelov a Nikola Bodič - manažér tejto siete hotelov. Ide o sieť 7 hotelov na španielskom pobreží, 50 km od Barcelony.

Uskutočnilo sa stretnutie s dekanom FM prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. a prodekankou pre zahraničné vzťahy FM Mgr. Evou Benkovou, PhD., kde sa diskutovalo o možnostiach spolupráce a ponuke zahraničnej praxe pre študentov fakulty. Zároveň sa prejedávali podmienky uzatvorenia zmluvy o spolupráci.

Po stretnutí s vedením fakulty FM sa konala prezentácia hotelov v aule FM na Konštantínovej ulici. Predstavitelia Ecohotels na nej prezentovali konkrétne hotely, možnosti a podmienky práce pre prítomných študentov. Po skončení prezentácie prebehli osobné pohovory so študentmi, ktorí prejavili záujem o prax v spomínanej sieti hotelov.

Fakulta manažmentu sa snaží prepájať získané vedomosti študentov s praxou a vytvára im kvalitné podmienky na absolvovanie odbornej praxe, tak v domácom prostredí, ako aj v partnerských zahraničných strediskách. Študenti majú sami možnosť vybrať si miesto absolvovania tejto odbornej praxe, pričom im Fakulta manažmentu výrazne pomáha práve budovaním siete partnerských Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu.


Zdroj: Na pulze 2016

Mgr. Eva Benková, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy


Foto: Archív FM PU