Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Odborné exkurzie študentov Fakulty manažmentu, študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo


Dôležitou súčasťou prípravy budúcich manažérov v cestovnom ruchu, hotelierstve a kúpeľníctve na Fakulte manažmentu je hľadanie možností čo najväčšieho prepojenia teórie s praxou. Členovia Katedry turizmu a hotelierstva Fakulty manažmentu každoročne organizujú niekoľko odborných exkurzií študentov do rôznych podnikov cestovného ruchu (hotelov, kúpeľných podnikov a pod.). Exkurzia poskytuje študentom zážitkové a autentické učenie a prepája teóriu s praxou. Vzhľadom na vysoký záujem študentov sa organizujú viaceré exkurzie, aby sa mohli vystriedať všetci. Naposledy to boli dve exkurzie v rámci predmetu Manažment kúpeľného podniku, ktoré zorganizovala vedúca katedry Ing. Anna Šenková, PhD., zabezpečujúca tento predmet v treťom roku bakalárskeho štúdia.

Najprv sa dňa 16. marca 2017 36 študentov zúčastnilo exkurzie do oblasti severovýchodného Slovenska. Cieľovými miestami boli kúpele Červený Kláštor–Smerdžonka, kúpele Vyšné Ružbachy a expozícia ľudových remesiel a liehovarníctva Nestville Park Hniezdne. Vďaka ústretovosti majiteľov a vedenia oboch spomínaných kúpeľov mali študenti v rámci prehliadky možnosť vidieť priestory kúpeľných domov, v ktorých sa poskytujú liečebné procedúry, ukážky ubytovania klientov a celkový areál kúpeľov. Oboznámili sa s históriou kúpeľov, súčasnosťou a plánmi v poskytovaní kúpeľno-liečebných služieb do budúcnosti. Veľké poďakovanie za sprevádzanie a odborný výklad patrí najmä pracovníkom oddelenia marketingu - Ing. Vladimírovi Šmídovi, v kúpeľoch Červený Kláštor-Smerdžonka a PhDr. Martine Konrádyovej, v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. V novej expozícii Nestville Parku sa zase študenti oboznámili s unikátnym projektom v rámci oživenia turistického ruchu severného Spiša. V rámci prehliadky videli ukážky tradičných ľudových remesiel súvisiacich s liehovarníctvom a prehliadli si moderný liehovar na výrobu liehu.

Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnila druhá exkurzia, ktorej sa zúčastnilo 31 študentov. Najprv sme navštívili jediné klimatické kúpele vo Vysokých Tatrách, a to Kúpele Nový Smokovec, a.s. Pochvala a poďakovanie patrí najmä PhDr. Zuzane Čížikovej z oddelenia obchodu a marketingu, ktorá sa nám počas dvoch hodín intenzívne venovala a umožnila študentom vidieť stravovacie a ubytovacie priestory v kúpeľoch, úsek balneológie a kongresové priestory. Počas odbornej prednášky oboznámila študentov s históriou a najmä súčasným stavom kúpeľov, čo študenti veľmi ocenili. Druhá zastávka bola v Tatranskej Lomnici, kde sme navštívili jeden z najstarších tatranských hotelov, a to Grandhotel Praha Tatranská Lomnica. Tu sa nám venovala pracovníčka administratívy pani Magdaléna Hančová, ktorá v hoteli pracuje už 40 rokov a vystriedala rôzne manažérske pozície. Jej zanietený výklad o histórii a súčasnosti hotela, ktorý dokonale pozná a ako sama uviedla je jej druhým domovom, sa stretol s veľkým ohlasom.

Zámerne som v tomto príspevku vyzdvihla pracovníkov spomínaných navštívených kúpeľov a hotela. V dnešnej dobe plnej paradoxov, kedy je na jednej strane nedostatok kvalitných ľudí pracovať v službách cestovného ruchu a na druhej strane množstvo absolventov stredných a vysokých škôl, končiacich v odbore cestovný ruch, ale nie veľmi ochotných v tejto oblasti zostať pracovať, je potrebné hľadať a prezentovať im práve takéto vzory. Na záver chcem pochváliť aj prístup a záujem študentov o takúto formu nadobúdania skúseností a vedomostí, pretože náklady spojené s exkurziami si financujú z vlastných zdrojov. Nie je to „len výlet“ akoby si niekto myslel, ani únik z vyučovania. Pri dobre zostavenom náročnom celodennom programe je to často viac ako teoretizovanie v prednáškovej aule.


Zdroj: Na pulze 2017

Ing. Anna Šenková, PhD.
vedúca Katedry turizmu a hotelového manažmentu