Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Nový dekan Fakulty manažmentu PU v Prešove doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc.

Dňa 7. novembra 2012 bol Akademickým senátom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v  Prešove, na základe § 27 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zvolený kandidát na dekana doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc.

V súlade s legislatívnymi predpismi bol rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove odovzdaný návrh na jeho vymenovanie do funkcie dekana. Rektor univerzity vymenoval nového dekana s účinnosťou od 13.12. 2012. Na slávnostnom zhromaždení dňa 10.12.2012 odovzdalrektor prof. RNDr. RenéMatlovič, PhD. menovací dekrét novému dekanovi. Doterajšiemu dekanovi prof. Ing. Dr. Róbertovi Štefkovi, Ph.D. poďakovali rektor a nový dekan za vytvorenie a vybudovanie fakulty s akreditáciou všetkých stupňov štúdia, práv habilitácií a profesorských menovacích konaní ako aj za dosiahnutie vysokej atraktivity študijných programov počas jeho doterajších dvoch volebných období vo funkcii dekana

Zdroj: Na pulze - PaedDr. Július Alcnauer, PhD.