Fakulta manažmentu PU v Prešove má nový vedecký časopis


FM na workshope sprievodcov cestovného ruchu v Prahe

Na pôde Fakulty manažmentu PU v Prešove odštartoval nový vedecký časopis Mladá veda / Young Science. Časopis je predovšetkým určený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov, ktorí majú záujem publikovať aktuálne výsledky svojich teoretických či aplikovaných výskumov formou vedeckej štúdie. Miesto tu nájdu aj recenzie najnovších odborných publikácií, ktoré sa aj takouto formou dostanú do povedomia ostatným mladým výskumníkom. Mladá veda je recenzovaným časopisom a pre knižnice na Slovensku sa uvádza do kategórie ADF (Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch). Tak ako redakčná rada, tak aj redakcia má medzinárodné zloženie. Časopis vychádza dvakrát v roku, v jarnom a jesennom termíne, s rôznymi rubrikami, od spoločenských vied, cez prírodné, technické, až po lekárske. V prípade, že sa nazbiera viacero článkov z jedného odboru alebo na jednu tému, redakcia plánuje vydať špecializované číslo mimo naplánovaných vydaní. V prípade záujmu na publikovaní, resp. inom podieľaní sa na tvorbe a príprave vedeckého časopisu Mladá veda, navštívte webstránku časopisu www.universumeu.sk/mladaveda

Branislav A. Švorc
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu PU

 

Zdroj: Na PUlze