Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


  • Martina Ferencová

    PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.

    PR manažér
    Vedúca Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Na Fakulte manažmentu pôsobí ako manažérka pre komunikáciu a PR. Riadi a usmerňuje aktivity zamerané na propagáciu fakulty v rámci internej a externej komunikácie s cieľovými skupinami.

Je členkou univerzitného časopisu Na Pulze a členkou Slovenského syndikátu novinárov. V minulosti pracovala ako moderátorka, redaktorka a publicistka v tlači, rozhlase i televízii. Na autorskej súťaži novinárov východoslovenského regiónu získala v rokoch 2000 a 2001 1. miesto v kategórii rozhlasové médiá.

V oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie má rozsiahle odborné i praktické vedomosti a spôsobilosti. Na marketing, marketingovú a manažérsku komunikáciu orientuje i svoju výskumnú a publikačnú činnosť.