Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Integrovaný talent manažment, výzva a budúcnosť organizácií v krajinách V4

V dôsledku dynamických zmien si začínajú organizácie (súkromná, verejná sféra a taktiež akademická obec) uvedomovať, že talent je hlavnou konkurenčnou výhodou a kľúčovým faktorom úspechu organizácie – spoločnosti. V súčasnosti sa talent manažment stáva jedným z kľúčových výziev pre spoločnosti, a hlavne pre spoločnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Projekt s názvom „Integrated Talent Management – Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries“ bol schválený z Medzinárodného vyšehradského fondu pod záštitou PaedDr. Dany Egerovej, Ph.D zo Západočeskej univerzity so sídlom v Plzni, v Českej republike. Na projekte participovali univerzity ďalších troch krajín. Zo Slovenskej republiky boli zastúpené dve univerzity, a to Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Prešovská univerzita v Prešove, z Poľska bola zastúpená univerzita Poznan School of Banking a z Maďarska univerzita Szent István Universi-ty, Gödöllő. Prešovskú univerzitu reprezentovali doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc., Ing. Michaela Sirková, PhD. a Ing. Viktória Ali Taha, PhD. z Fakulty manažmentu. V rámci riešenia projektu boli uskutočnené tri workshopy a jedna medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili aj spomínaní akademici. Výstupom samotného projektu je zaujímavá a jedinečná publikácia svojho druhu – monografia s názvom “Integrated Talent Manage-ment – Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries ”. Vo vedeckej monografii sú obsiahnuté teoretické východiská talent manažmentu a jeho nové výzvy pre moderné spoločnosti. Zavádza sa koncept integrovaného riadenia talentov, čo predstavuje posun, ako pre talent manažment, tak aj pre riadenie ľudských zdrojov. Obsahom monografie je taktiež zosumarizovaný výskum, zameraný na implementáciu talent manažmentu v organizáciách krajín Vyšehradskej štvorky. Výsledky tohto výskumného šetrenia sú prínosné nielen pre akademickú obec, ale aj pre celú hospodársku prax. V poslednej časti monografie sú zhrnuté konkrét-ne postupy zavádzania a implementácia talent manažmentu v konkrétnych medzinárodných podnikoch, medzi ktorými je aj jedna slovenská pobočka zahraničnej spoločnosti zo sídlom na východnom Slovensku. Monografia „Integrated Talent Management – Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries“, do ktorej prispeli aj menovaní zástupcovia Fakulty manažmentu PU v Prešove, je spojením teórie a praxe týkajúcej sa riadenia talentov a vypĺňa túto medzeru, najmä v kontexte organizácií v krajinách Vyšehradskej štvorky. Veríme, že táto významná publikácia prispeje k ďalšiemu rozvoju a zlepšeniu procesov v organizáciách a bude prínosom pre samotných manažérov pri riadení talent manažmentu.


Zdroj: Na pulze 2014

Ing. Michaela Sirková, PhD. Foto: archív Katedry manažmentu FM PU v Prešove