Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


GAMA úspešne ukončila prvé kolo grantov

Interná grantová agentúra Fakulty manažmentu PU v Prešove – GAMA (Grantová agentúra pre výskum v manažmente) vznikla na podnet dekana FM prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. v r. 2010. Zámerom bolo podporiť vedeckú činnosť pracovníkov fakulty, ktorí mali málo skúseností s podávaním výskumných projektov v externých grantových schémach.  Riešiteľmi projektov, v zmysle pravidiel výzvy, sa stali interní pedagogickí pracovníci FM s najvyššou hodnosťou PhD. a doktorandi FM PU. Prvá, pilotná výzva, podporila projekty s dĺžkou riešenia max. 10 mesiacov. Prijaté žiadosti o grant boli posudzované vždy dvoma recenzentmi z domácej pôdy i z partnerských univerzít a vysokých škôl. Na základe výsledkov recenzného posudzovania rozhodlo predsedníctvo GAMA o podpore 14 projektov, ktoré boli zamerané na riešenie vedeckých problémov v prierezových odvetviach manažmentu, marketingu, turizmu, ekonomiky a finančného manažmentu.

Výsledky riešení niektorých výskumných úloh vytvárajú predpoklady aj pre využitie v praxi – napr. analýzy využívania vybraných marketingových nástrojov na zvýšenie predaja v elektronickom obchode, či výsledky výskumu v projektoch z oblasti manažmentu turizmu. Časť podporených projektov teda nemala výslovne len vedecký, ale aj vedecko-aplikačný charakter. Po posúdení záverečných správ projektov členmi Rady záverečnej oponentúry prerokovalo Predsedníctvo GAMA výsledky rady a rozhodlo o vydaní certifikátov pre úspešne ukončené projekty. Grantová agentúra Fakulty manažmentu PU v Prešove tak v letnom období úspešne ukončila prvý rok svojho pôsobenia.

Vysoký počet publikačných výstupov ako výsledkov z riešených projektov, vrátane monografií a príspevkov v karentovaných časopisoch, podčiarkol význam zriadenia agentúry a poukázal na životaschopnosť projektu. Predsedníctvo GAMA tak aj na základe týchto skutočností vypísalo v poradí už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu vedeckých projektov GAMA na rok 2011. V aktuálnej výzve bolo podaných 16 projektov, podporených je aktuálne 15 grantov so začiatkom riešenia v roku 2012. Doba riešenia schválených projektov bude predĺžená na 12 mesiacov.
Grantová agentúra GAMA sa stáva dôležitým nástrojom na skvalitnenie a zvýšenie výskumnej činnosti Fakulty manažmentu a následne publikačnej činnosti jej vedecko-pedagogických pracovníkov. Prínos internej agentúry navyše výrazne aktivizuje interný výskum a odráža sa i vo zvýšenom záujme pracovníkov FM o podávanie žiadostí o granty z externých agentúr (VEGA, KEGA a pod.).

 

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
predseda GAMA FM PU v Prešove

 

Zdroj: Na PUlze