Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu verzus médiá alebo ako sme hľadali to, čo nás spája a vzájomne obohacuje

Pravidelne sa stretávajú na tlačových besedách, na pôde Fakulty manažmentu (FM) a na podujatiach organizovaných Prešovskou univerzitou (PU) v Prešove. V letnom semestri akademického roka 2010/2011 sa týždeň čo týždeň stretávali na seminároch k predmetu Prezentácia v manažmente a marketingu, na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu FM PU v Prešove. Reč je o vedúcej katedry PhDr. PaedDr. Martine Ferencovej, PhD. a zástupcoch médií, s ktorými spolupracuje vyše 18 rokov. Tento krát to však nebolo kvôli rozhovorom, tlačovým správam, článkom a reklame. Cieľom stretnutí bola výučba, cieľovou skupinou študenti manažmentu.

FM PU


K myšlienke osloviť kolegov z médií pre spoluprácu pri výučbe ma priviedla potreba spojiť teóriu s praxou, vysvetliť študentom manažmentu tézy manažérskej a marketingovej komunikácie na konkrétnych príkladoch textov z médií a pre médiá. Oslovila som ľudí, ktorých dobre poznám a rešpektujem ich ako odborníkov v oblasti masmediálnej komunikácie. S Mgr. Petrom Bérešom z Centra spravodajstva Slovenského rozhlasu sme spolu pôsobili v košickom Top Rádiu a podobne i s Mgr.  Zuzanou Mezencevovou, ktorá je vedúcou oddelenia reportáží týždenníka Život. S Mgr. Annou Kosuthovou z Prešovského KorzáraMgr. Kvetoslavou Mudrikovou z agentúry Sita, vedúcou kancelárie Regionálnej organizácie SSN v Prešove zasa spolupracujem ako manažérka pre komunikáciu a PR Fakulty manažmentu PU v Prešove.  Všetci oslovení boli veľmi ústretoví. Na seminároch prezentovali prácu novinárov v interakcii so štátnou správou, verejnou správou, podnikateľskou sférou i neziskovými subjektmi. Študentov upozornili na možné úskalia spolupráce s médiami, vysvetlili im ako možno predchádzať komunikačným šumom a vhodne prezentovať podnik, organizáciu, firmu či vzdelávacie inštitúcie pri stretnutiach so zástupcami prostriedkov masovej komunikácie. Študenti mali možnosť vidieť i počuť ukážky rozličných žánrov publicistického štýlu a naučiť sa pripraviť podklady pre novinárov na uverejnenie článkov a reportáží v regionálnych i celoslovenských médiách. Navyše si cez portfólio prác mali možnosť vyskúšať tvorbu textov zameraných na prezentáciu svojej alma mater – Fakulty manažmentu PU v Prešove v médiách. Na využívanie inovatívnych metód výučby ako integrálnej súčasti procesuálnych pedagogických prístupov a netradičných hostí reagovali budúci manažéri vysoko pozitívne. S novinármi živo diskutovali a kládli im množstvo otázok.

Spolupráca vyvrcholila na konci semestra, 1. apríla 2011, WORKSHOPOM, pod názvom INTERAKCIA MÉDIÍ A VYSOKOŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ, ktorý sa konal pod záštitou dekana Fakulty manažmentu PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. Na podujatí vyjadrili svoje názory na netradičnú formu spolupráce i samotní zástupcovia médií:

Peter Béreš: „Je príjemné sledovať ochotu, záujem a aktivitu mladých ľudí zamerané na zisťovanie detailov o práci médií na Slovensku. Takéto prepájanie teoretických poznatkov a cvičení z praxe vytvára predpoklad pre ich úspešnejšie zapojenie do ich profesijného života. Verím, že pedagógovia na Fakulte manažmentu budú naďalej pokračovať v podobných podujatiach, pretože majú zmysel.“

Zuzana Mezencevová: „Živá diskusia na seminároch len potvrdila, že poznať zákulisie médií a spôsobu nich fungovania z druhej strany môže byť pre budúcich manažérov veľmi užitočné. Potvrdilo sa, že aj ľudia, ktorí vo svojej  budúcej pracovnej kariére môžu prichádzať do styku s médiami, majú o ich práci a vnútornej štruktúre skreslené predstavy. Práve preto sú podobné aktivity veľmi užitočné. Fakultám vysokých škôl by sa určite oplatilo nadviazať priamu spoluprácu s rôznymi druhmi médií, aby ku skresľovaniu informácií nedochádzalo, a to obojstranne. Môže sa to realizovať i formou krátkodobých stáží študentov v médiách.“

FM PU

Na workshope sa zúčastnila i Mgr. Kamila Urmaničová, riaditeľka Unipocentra PU a šéfredaktorka univerzitného časopisu PU v Prešove Na PUlze, ktorá na myšlienku podujatia zareagovala takto: „Som nesmierne rada, že som sa mohla zúčastniť na takomto vysoko odbornom podujatí a stretnúť sa so svojimi bývalými kolegami, fundovanými novinármi, profesionálmi vo svojej oblasti, práve na akademickej pôde. Ich reakcie na výučbu na Fakulte manažmentu PU v Prešove poukazujú na to, že im bol vytvorený maximálny priestor na interakciu s mladými ľuďmi a že táto priniesla plody nad ich očakávanie. Pripravenosť na spoluprácu zo strany novinárov i zo strany Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulty manažmentu i ostatných našich pracovísk, Unipocentrum nevynímajúc,  je prísľubom ďalších výnimočný, užitočných a vzájomne obohacujúcich stretnutí.“

Výučba na FM PU v interakcii s masmédiami teda zabezpečila študentom, pedagógom i samotným novinárom prísun nových informácií i vedomostí, ale i rozvoj kreativity a flexibility, ktoré sú vysoko cenené a preferované. Absolventom vysokej školy navyše môžu zabezpečiť očakávané a úspešné uplatnenie na trhu práce.

 

 

PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.
Foto: archív FM PU v Prešove

 

Zdroj: Na PUlze