Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu úspešná pri prezentácií prác mladých štatistikov


Pod záštitou Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, sa konal v dňoch 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS 25. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika (VS2016), na ktorom sa aktívne zúčastnili členovia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD. a Ing. Sylvia Jenčová, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulty manažmentu. Zámerom seminára bola prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti na rozhraní štatistiky a počítačov, vzájomná výmena skúseností z danej oblasti medzi významnými odborníkmi z akademickej oblasti a praxe.

V rámci programu sa uskutočnila Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov, na ktorej predniesli svoje vystúpenia študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Spomedzi študentov z rôznych univerzít a fakúlt, medzinárodná komisia udelila prvé a druhé miesto študentom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Tretie miesto získala študentka 2. ročníka magisterského štúdia Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulty manažmentu Bc. Lívia Molnárová za publikovanie a prezentáciu práce s názvom Prognózovanie vývoja nezamestnanosti SARIMA modelmi na úrovni NUTS III. Ocenenie prevzala z rúk predsedníčky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. a zástupcu BBI Slovakia Ing. Mgr. Mariána Magnu. Srdečne gratulujeme a prajeme zamestnancom a študentom Fakulty manažmentu veľa ďalších pracovných a osobných úspechov.


Zdroj: Na pulze 2017

Mdoc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.
Ing. Sylvia Jenčová, PhD.