Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Deň otvorených dverí

Neočakávane veľký a intenzívny záujem zo strany potenciálnych uchádzačov o štúdium pozitívne prekvapil do istej miery aj samotných organizátorov. Stánok Fakulty manažmentu, až po okraj naplnený informačnými materiálmi, už v prvých minútach po otvorení dverí univerzity obkolesili stovky študentov stredných škôl. „Bolo veľmi motivujúce vidieť' dlhé rady študentov pýtajúcich sa na ponuku štúdia na Fakulte manažmentu. Ako členovia organizačného tímu sme si nemohli priať lepší začiatok dňa," skonštatovali členovia organizačného tímu - Mgr. Martin Mudrík, Ing. Ľudovít Nastišin a Kristián Harizal.


Multimediálne vstupy Fakulty manažmentu PU v Prešove, realizované v univerzitnej aule, pomohli dotvoriť jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru podujatia. Už počas prvého premietania bolo naše „kino" takmer do posledného sedadla „vypredané". V priebehu celého dňa otvorených dverí, 14. februára 2013, holi realizované dve prednášky, prezentačné vystúpenia a množstvo zaujímavých a prínosných dialógov s prítomnými uchádzačmi na všetky témy, ktoré ich zaujímali. Počas prezentácií sme zaznamenali pozoruhodne vysoký záujem študentov, ktorý prekročil aj možnosti kapacitne v súčasnosti najväčšej auly Prešovskej univerzity v Prešove. Na prezentáciách a dialógoch sa v uvedený deň zúčastnil dekan FM PU doc. Ing. Ladislav


Sojka, CSc., prvý prodekan fakulty a zároveň prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D., prodekani pre vzdelávanie doc. Ing. Juraj Tej, PhD. a Ing. Emília Huttmanová, PhD., prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj Ing. Ján Vravec, PhD. ako aj ďalší zástupcovia vedenia Fakulty manažmentu. K prezentácii vo vzťahu k praxi výrazne prispel podpredseda akademického senátu fakulty, člen akademického senátu univerzity, člen správnej rady univerzity a zástupca Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA. Hlavnú prezentáciu v Aule č.103 vo vysokoškolskom areáli viedol prvý prodekan fakulty a garant všetkých 3 stupňom štúdia na fakulte prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Členovia vedenia fakulty zoznámili záujemcov s možnosťami štúdia na našej fakulte, následne počas takmer hodinovej diskusie postupne zodpovedali publiku na všetky otázky. Významným orgánom pre fakultu manažmentu je jej Expertná a podnikateľská rada. O jej pozitívach a konkrétnych prínosoch pre uplatnenie absolventov fakulty v praxi poinformoval prítomných PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA, ktorý popri pôsobení na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu PU v Prešove súčasne riadi aj klub absolventov fakulty. Prítomným priblížil spoluprácu fakulty a jej študentov so subjektmi hospodárskej praxe, aj príklady uplatnenia významných úspešných absolventov fakulty. „Vzduch bol doslova nabitý energiou a priateľskou atmosférou," skonštatovala Mgr. Nella Svetozarovová. Zástupcovia vedenia fakulty boli po prednáškach uchádzačom o štúdium k dispozícii počas celého dňa.


Dni otvorených dverí PU v Prešove významne doplnil plejádu dní otvorených dní, ktoré každoročne organizuje Fakulta manažmentu samostatne. Stretnutia zástupcov vedenia s potenciálnymi uchádzačmi o štúdium na FM PU v Prešove, doplnené o projekciu filmu o Fakulte manažmentu, prezentácie členov vedenia a bohatú diskusiu, v dňoch 15. decembra, 26. januára, 16. februára, 2. marca a 16. marca, prebehli v aule PU v priateľskej atmosfére a navštívilo ich spolu vyše 300 záujemcov.

Zdroj: Na pulze 2013

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.
PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.
Ing. Ľudovít Nastišin