Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Ďalšia akcelerácia vedeckého výskumu a publikácií v najvyšších kategóriách

ako priorita vedenia Fakulty manažmentu PU v Prešove v r. 2013


Manažment Fakulty manažmentu PU v Prešove už od začiatku svojho fungovania na poli vzdelávania chápe vedecký výskum ako jedinú možnú a akademicky akceptovateľnú cestu vývoja fakulty. Potvrdil to progresívny vývoj už od samotného vzniku prvej manažérskej magisterskej študijnej špecializácie a odboru počas akademického roka 1989/1990, t. j. počas nežnej revolúcie. So vznikom Fakulty manažmentu od 1. 10. 2004 je spojená prudká dynamika doterajšieho 8ročného pozitívneho rozvoja fakulty. Permanentné dosahovanie mimoriadnej atraktivity štúdia, ale aj získanie všetkých práv v 3 bakalárskych študijných programoch, v rôznych samostatných študijných odboroch, v magisterskom štúdiu, v doktorandskom štúdiu, a napokon aj získaním práva habilitačných konaní a práva profesorských menovacích konaní, podľa vyjadrenia viacerých nezainteresovaných kolegov „vyráža dych“ svojím tempom vývoja a razanciou v presadzovaní a raste kvality. Práve výskumu ako imanentnej súčasti akademického života prisudzuje najvyššiu prioritu aj prvý prodekan Fakulty manažmentu PU v Prešove, prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Na plány Fakulty manažmentu v oblasti vedeckovýskumnej činnosti v r. 2013 sa ho opýtala Martina Ferencová (text bol do redakcie zaslaný 15. 2. 2013).

1. Vážený pán profesor, ako vidíte svoje najbližšie ciele a svoju úlohu ako prodekana pre vedu a výskum a ako hodnotíte doterajšiu a budúcu grantovú činnosť na Fakulte manažmentu?

Vzhľadom na moje garantovanie študijných programov všetkých stupňov štúdia na Fakulte manažmentu PU v Prešove aj jej práv habilitácií a profesorských menovacích konaní považujem svoje prijatie postu prodekana pre vedu a výskum jednoznačne za dobré rozhodnutie pre čo najlepšie plnenie záujmov fakulty. V tomto pre fakultu mimoriadne dôležitom a náročnom období chcem urobiť čo najviac pre ďalšie rozvíjanie práve tejto strategicky kľúčovej oblasti – vedy a výskumu fakulty.

Na fakulte pôsobia viacerí talentovaní pracovníci, z ktorých niektorí už dosiaľ preukázali nielen schopnosť získať výskumné granty, ale aj publikovať výsledky výskumu v časopisoch registrovaných v databázach Current Contents, Web of Science aďalších. Interní učitelia fakulty počas jej existencie získali doposiaľ 37 výskumných grantov z externých grantových agentúr domácich aj medzinárodných. Okrem grantov VEGA, APVV, APVVMVTS, KEGA bola naša fakulta úspešnou súčasťou Centra excelentnosti CEVKOG, je riešiteľom úloh typu sociálneho výskumu v Spojenom inštitúte pre jadrový výskum v Dubne v Rusku, ale aj v ďalších medzinárodných grantoch, partnerov vo výskume má najmä v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Rusku, Česku. Z uvedených grantov tie granty, ktorých doba riešenia uplynula, boli úspešne obhájené a ukončené. Doba riešenia prebieha v súčasnosti ešte u14 výskumných grantov získaných z externých grantových agentúr. K získaným 37 výskumným grantom učiteľmi počas doterajšej existencie fakulty pribúdajú ešte ďalšie výskumné granty, keďže fakulta si podľa doterajších hodnotení počína úspešne s vysokou pravdepodobnosťou získania a financovania aj ďalších nových výskumných grantov tomto roku s dobou riešenia od 1. 1. 2013.

Popri dosiaľ vymenovanej úspešnej grantovej činnosti považujem za urgentnú strategickú úlohu pre učiteľov fakulty preniknúť do najvyššieho rangu zahraničných výskumných grantov, výskumných konzorcií, do grantov typu 7. rámcového programu, či Horizontu 2020 a ďalších, kde budú otvorené výzvy.

Výsledky výskumov majú hodnotu iba v prípade, že sú uverejnené v príspevkoch v renomovaných periodikách, že sú citované odborníkmi z iných vedeckovýskumných pracovísk doma i v zahraničí. Aké publikačné výstupy sa produkujú na FM PU v Prešove? Publikačný výkon fakulty za 8 rokov jej existencie sústavne rástol, v niektorých obdobiach až v takmer exponenciálnom priebehu funkcie. V súčasnosti majú naši učitelia približne cez 300 publikačných jednotiek ročne. Na čom som ale trval počas prvých doterajších 8mich rokov existencie fakulty vo funkcii dekana a riešil to aj rôznymi opatreniami, bol sústavný primeraný tlak na zintenzívnenie publikovania fakultných učiteľov v prestížnych publikáciách najvyššieho rangu – najmä v karentovaných zahraničných a domácich časopisoch, v zahraničných a domácich vedeckých monografiách, v publikáciách registrovaných v ďalších databázach na Web of Science, v prestížnych zahraničných a domácich časopisoch, vo vedeckých zborníkoch, vysokoškolských učebniciach, ale aj na globálnych svetových prestížnych konferenciách.

Výrazne pomohlo ešte skvalitniť publikačný výkon fakulty (najmä vo vzťahu k publikovaniu štúdií v karentovaných časopisoch, monografií a pod.) od februára 2009 mnou presadené sprísnenie kritérií habilitačných konaní a profesorských menovacích konaní na FM PU. Naše kritériá habilitačných a inauguračných konaní sa tým stali jednými z najprísnejších a najnáročnejších na Prešovskej univerzite v Prešove aj v rámci rovnakých odborov na Slovensku. Išlo nielen o povinné publikácie v karentovaných časopisoch, ale viaceré ďalšie nároky, napríklad na vyšší počet úspešne ukončených výskumných grantov z externých grantových agentúr (a to aj v povinnej funkcii vedúceho riešiteľského tímu), o počty vedeckých publikácií v zahraničných časopisoch, publikovanie učebníc apod. Po prijatí tohto opatrenia sa publikačná činnosť u interných pedagogických pracovníkov fakulty značne zintenzívnila v najvyšších kategóriách.

Vedecký výskum má úzky vzťah s uplatnením jeho výsledkov v praxi. Ako sa darí vedeniu fakulty monitorovať interakciu medzi prácou vedeckovýskumných pracovníkov a odborníkov z praxe?

V tejto oblasti vykonávame na fakulte viacero paralelných aktivít a procesov, vymenujem niektoré významnejšie:

1. Fakulta je už 5. rok vydavateľom výskumného vedeckého časopisu „Journal of Management and Business: Research and Practice“, ktorý je jednou z významných ciest transferu vedeckých poznatkov z výskumu akademických pracovníkov do praxe. Publikujú v ňom učitelia zo všetkých oblastí poznania fakulty – z oblasti ekonomického odboru „Manažment“, z oblasti ekonomického odboru v špecifickom odvetví služieb „Turizmus, kúpeľníctvo a hotelierstvo“ aj z oblasti ekonomicko prírodovedeckého odboru „Environmentálny manažment“. Súčasne v tomto roku etablujeme na fakulte aj ďalší výskumný vedecký časopis v oblasti environmentálneho manažmentu, ktorý slúži prezentácii výskumu v tejto oblasti aj jeho transferu do praxe.

2. Fakulta usporadúva množstvo medzinárodných vedeckých konferencií. Niektoré sú pravidelné, ďalšie sú ad hoc, ktorých termíny často súvisia s periódami a plánovanými aktivitami pri riešení rôznych získaných výskumných grantov. Medzi ciele všetkých konferencií patrí nielen prezentácia výsledkov výskumu, ale aj ich transfer vo vzťahu k praxi, ako aj interakcia, spolupráca výskumníkov s odborníkmi z praxe. Medzi najväčšie pravidelné medzinárodné vedecké konferencie patrili „Management 2006: Theory, Trends and Practice“, „Management 2008: Management in Times of Global Change and Uncertainty“, „Management 2010: Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development“, „Management 2012: Research in Management and Business in the Light of Practical Needs“.

3. Fakulta manažmentu PU vPrešove disponuje fakultným orgánom snázvom Expertná apodnikateľská rada Fakulty manažmentu PU v Prešove (EPR FM PU), ktorý obsahuje vyše 30 členov spomedzi významných regionálnych aktérov, čelných osobností podnikateľského aj verejného života z kraja. EPR FM PU práve slúži taktiež účelu kontaktu akademickej obce fakulty a jej orgánov s podnikateľským prostredím, resp. širšie s oblasťou praxe cez mnoho aktivít a systémových väzieb vo vzťahu výskum a publikácie učiteľov našej fakulty – oblasť praxe, študenti – uplatnenie v praxi, študijné programy – oblasť praxe, učitelia a ich pedagogické výstupy – oblasť praxe, absolventi fakulty – ich uplatnenie v praxi.

4. V štruktúre fakulty pracuje útvar prodekana pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj. Vzťahy s praxou a oblasťami uplatnenia našich absolventov rozvíja aj klub absolventov fakulty.

Do minulého roku ste vykonávali svoje druhé volebné obdobie funkciu dekana fakulty, pričom ste boli dekanom od vzniku fakulty. V akej kondícii ste podľa svojho názoru odovzdali fakultu v minulom roku novému pánovi dekanovi?

Magisterské štúdium manažmentu ešte na prešovskej časti UPJŠ Košice ako predchodkyni PU v Prešove som zakladal a rozvíjal od vzniku vr. 1989/1990, nikdy predtým v Prešove žiadne vysokoškolské štúdium v ekonomickom odbore neexistovalo. Preto bol tento proces náročný na prvotné vybudovanie odbornej bázy. Následne som Fakultu manažmentu začal rozvíjať od jej vzniku 1. 10. 2004 kontinuálne do minulého roku. Realitu fakulty pri odovzdaní funkcie dekana v priebehu roku 2012 možno označiť slovom „úspech“, resp. slovným spojením „organizácia v dobrej kondícii“. Spomeniem iba najvýznamnejšie oblasti:

1. Fakulta má akreditované všetky práva, t. j. nielen bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, ale aj právo konať habilitačné konania a profesorské menovacie konania. Všetky tieto práva už prešli mnohými reakreditáciami, vrátane jednej komplexnej akreditácie a množstvom ďalších individuálnych reakreditácií, ktoré postupne bežali takmer každý rok počas 8 rokov.

2. Fakulta sa vyznačuje vysokou atraktivitou pre uchádzačov o štúdium. Darí sa jej realizovať systém prijímania najkvalitnejších uchádzačov z gymnázií a stredných škôl ekonomického zamerania, kde popri najlepších výsledkoch zo strednej školy spolurozhodujú v algoritme zakomponované výsledky testovania SCIO. Fakulta je atraktívna aj pre kvalitných záujemcov o pedagogické posty na trhu práce.

3. Bola dosiahnutá kvalitná kvalifikačná štruktúra fakulty, plná kvalifikovanosť – všetci interní učitelia fakulty (78 interných učiteľov na plných aj niekoľkých čiastkových úväzkoch) sú nositeľmi PhD., z toho je 7 profesorov, 21 docentov. K tomu ešte na fakulte učí 28 interných doktorandov.

4. Učitelia fakulty dosiahli už spomínanú úspešnosť získaním dosiaľ 37 výskumných grantov z externých grantových agentúr.

5. Fakulta expandovala v publikačnej činnosti vrátane publikácií v najvyšších kategóriách.

6. Od r. 2009 má fakulta vlastný výskumný časopis Journal of Management and Business: Research and Practice. Od r. 2010 má vlastnú výskumnú grantovú agentúru GAMA – Grantová agentúra pre manažment. Fakulta začína vydávať od tohto roku paralelne aj svoj 2. výskumný časopis – a to v oblasti environmentálneho manažmentu.

7. Fakulta je štrukturálne značne rozvinutá, keď disponuje súčasnými 10 katedrami oproti východiskovým trom v r. 2004 (z pôvodných troch pritom jedna bola zrušená). Katedry pôsobia ako relatívne homogénne pedagogické a výskumné tímy, ktoré zabezpečujú skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktoré majú v gescii.

8. Na fakulte ako pilotnej je v pokročilom stupni zavádzaný systém hodnotenia manažmentu kvality CAF (Common Assessment Framework).

9. V spolupráci s rektorátom Prešovskej univerzity v Prešove je schválený a v pokročilom štádiu (po podpise zmluvy) pripravený projekt vybudovania campusu fakulty výstavbou novej budovy spojenej s terajšou budovou jej dekanátu v Prešove na Ul. Konštantínova 16.10. Fakulta je rozvinutá nielen vertikálnou ponukou študijných programov, ale aj horizontálne, a to ponukou troch študijných programov v troch samostatných študijných odboroch – v ekonomickom študijnom odbore 3.3.15 Manažment, v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment a v ekonomickom študijnom odbore v oblasti služieb 8.1.1 Cestovný ruch. Popisovať ďalšie úspešné atribúty terajšieho stavu fakulty by vyžadovalo väčší textový priestor.

Napĺňa Vás osobne funkcia prodekana fakulty pre vedu a výskum?

Ako som už pri odpovedi na prvú otázku naznačil, táto funkcia ma napĺňa. Rozvíjanie oblasti výskumu fakulty považujem za svoje poslanie. Mal som do istej miery aj vďaka vlastnému výskumu vždy blízky a pozitívny vzťah k práci apozícii prodekana pre vedu a výskum. Práve táto oblasť je teraz pre našu univerzitnú Fakultu manažmentu PU v Prešove najdôležitejšia a strategicky významná. Ako prodekan pre vedu a výskum som teda veľmi spokojný a svoj rezort už od minulého roka rozvíjam a naďalej budem rozvíjať zo všetkých síl.Zdroj: Na pulze 2013

PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD.
Foto: Ing.Martin Rovňák, PhD.