Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Animačný maratón Fakulty manažmentu PU 2012

Nový študijný program na Fakulte manažmentu PU v Prešove „Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo“, v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch má vo svojom študijnom pláne viacero predmetov týkajúcich sa praktických výstupov. K jedným z nich patrí študijný predmet Športovorekreačné služby a animácia. V tomto predmete by si mali študenti okrem teoretických vedomostí osvojiť aj praktické zručnosti a návyky pri animačných aktivitách.

K uvedenému prispelo aj zorganizovanie akcie s názvom „Animačný maratón FM PU 2012“, ktorá trvala štyri hodiny, počas ktorých sa študenti aktívne zapojili do širokého spektra animačných aktivít, vrátane jogových a meditačných cvičení, maľovania na telo, ale aj animačných hier či výroby ikebán, ozdôb a ďalších animačných aktivít. Celý animačný program sa niesol v príjemnej atmosfére s moderovaním a hudbou. Organizátormi tohto podujatia boli PaedDr. Ivan Uher, PhD. a PaedDr. Milena Pullmannová Švedová, PhD.

Touto cestou chceme poďakovať vedeniu FM PU v Prešove za možnosť zorganizovania tohto podujatia a jeho podporu. Veríme, že k takýmto záujmovým akciám vo vzťahu k štúdiu predmetu športovorekreačných služieb a animácie pribudnú pre študentov turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva aj ďalšie podobné akcie v budúcnosti.Zdroj: Na pulze 2013

PaedDr. Milena Pullmannová Švedová, PhD.
PaedDr. Ivan Uher, PhD.
Foto: archív Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM PU